نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، مدیریت اکتشاف نفت، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازند پابده با ستبرای 2/797 متر و 4 واحد سنگی (واحد شیل ارغوانی (25/144 متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/221 متر)، آهکی (5/73 متر) و واحد مارن و آهک بالایی (7/357 متر)) در برش روستای چهارده در پهنه ایذه گسترش دارد. بر پایه مطالعات زیست‎چینه‌نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 150 گونه متعلق به 30 جنس از روزن‌بران، 23 زون زیستی در این سازند بر پایه زون­بندی­های زیستی جدید در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است که زون­های تعریف شده در سازند پابده پهنه ایذه تطابق خوبی با زون­های تعریف شده در محدوده تتیس دارند. بر پایه مجموعه فسیلی و زون­های زیستی شناسایی شده، سن سازند پابده در برش مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین)- الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. مرز پالئوسن- ائوسن در برش مورد مطالعه در واحد شیل ارغوانی سازند پابده و مرز ائوسن- الیگوسن در برش روستای چهارده پهنه ایذه در واحد مارن و آهک بالایی سازند پابده جای دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
بهاران، س.،  بابازاده، ا.، پروانه‌نژاد شیرازی، م. و بهرامی، م.، 1389- زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون، پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب­شناسی، سال بیست و ششم - شماره پیاپی  38-  شماره اول، صص. 145 تا  158.
ثبوت، م. و هادوی، ف.، 1391- نانواستراتیگرافی مرز سازندهای گورپی پابده در برش تنگ دوراهک (جنوب تاقدیس کنگان)، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 8 ص.
حسین‏زاده، ر.، 1387- بایوستراتیگرافی و سکانس استراتیگرافی سازند پابده در برش کاور، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،گرایش چینه‎شناسی و فسیل‎شناسی، 230 ص
سازمان زمین­شناسی کشور، 1368- نقشه زمین­شناسی 100000/1 ده دز.
صادقی، ع. و هداوندخانی، ن.، 1389- زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش چینه‎شناسی امامزاده سلطان ابراهیم (شمال غرب ایذه)، فصلنامه زمین‎شناسی ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص. 81 تا 98.
کریمی، ن. و پروانه‌نژاد شیرازی، م.، 1391- زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش چینه‎شناسی سلامتی (جنوب غرب شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون، شانزدهمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، 9 ص.
گرمابی، ا. و وزیری، س. ح.، 1386- میکروبیو استراتیگرافی سازند پابده در جاه سیری دنا-1 در خلیج فارس، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، 8 ص.
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس: انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، 536 ص.
نجفی، ا.، 1377- میکروبایوستراتیگرافی پابده در شمال شرقی فروافتادگی دزفول و ارتباط چینه­ای سازندهای تله­زنگ، کشکان و شهبازان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی،  120 ص.
هداوندخانی، ن.، 1393- لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند پابده در زون ایذه (برش­های چهارده، تنگ حتی و یال شمالی تنگ پابده)، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی، گرایش چینه­شناسی و فسیل­شناسی،  تهران، 514 ص.
 
References
Berggren, W. A. and Miller, K. G., 1988- Paleogene tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology. Micropaleontology 34, 362–380.
Berggren, W. A. and Pearson, P. N., 2005- A revised tropical and subtropical Paleogene planktonic foraminiferal zonation. J. Foramin. Res. 35, 279–298.
Berggren, W. A., 1969- Cenozoic chronostratigraphy, planktonic foraminiferal zonation and the radiometric time scale. Nature 224, 1072–1075.
Berggren, W. A., Aubry, M. P., Fossen, M. V., Kent, D. V., Norris, R. D. and Quillévére, F., 2000- Integrated Paleocene calcareous plankton magnetobiochronology and stable isotope stratigraphy: DSDP Site 384 (NW Atlantic Ocean). Palaeogeogr. Palaeoclimatol.Palaeoecol. 159, 1–51.
Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher C. C. and Aubry, M. P., 1995- A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. In: Berggren, W.A., Kent, D.V., Aubry, M. P., Hardenbol, J. (Eds.), Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation: A Uniled Temporal Framework for an Historical Geology: SEPM Spec. Publ., vol. 54, pp. 129–212.
Blow, 1979- The Cainozoic Globigerinida, 3 vols: E.J. Brill, Leiden, 1452 p.
Bolli, H. M., 1957- The genera Globigerina and Globorotalia in the Paleocene–Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, B.W.I. In: Loeblich Jr., A.R., et al. (Ed.), Studies in Foraminifera: Bulletin of the United States National Museum, 215, pp. 61–82.
Bolli, H. M., 1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera: Boletin Informativo Asociacio'n Venezolana de Geologı'a. Minerarı'a y Petroleo 9, 3–32.
Molina, E., Arenillas, I. and Pardo, A., 1999- High resolution planktic biostratigraphy and correlation across the Paleocene-Eocene boundary in the Tethys: Bulletin Societe Geologique France, v. 170, no. 4, p. 521-530.
Pardo, A., Keller, G. and Oberhansli, H., 1999- Paleoecologic and paleoceanographic evolution of the Tethyan realm during the Paleocene-Eocene transition: Journal of Foraminiferal Research, v. 29, no. 1, p. 37-57.
Payros, A., Bernaola, G., Orue-Etxebarria, X., Dinares-Turell, J., Tosquella, J. and Apellaniz, E., 2007- Reassessment of the Early–Middle Eocene biomagnetochronology based on evidence from the Gorrondatxe section (Basque Country, western Pyrenees).Lethaia 40, 183–195.
Premoli Silva, I. and Bolli, H. M., 1973- Late Cretaceous to Eocene planktonic foraminifera and stratigraphy of Leg 15 sites in the Caribbean Sea, in Edgar, N. T., Saunders, J. B., and others, (eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, v. 15: U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., p. 449-547.
Wade, B. S., Berggren, W. A. and Plike, H., 2011- Review and revision of Cenozoic tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and calibration to the Geomagnetic Polarity and Astronomical Time Scale. Earth-Science Reviews. 104, 111-142.
Wynd, J. G., 1965- Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement Area: IOOC Report, no. 1082.