نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترا، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

چکیده

بررسی چینه‌هایرسوبی سیلورین معادل با سازند نیور در شمال باختری رباط قره­بیل، باختر بجنورد (جنوب بلافصل کپه‌داغ باختری)، افزون بر تهیه ستون چینه‌شناسی و معرفی دقیق واحدهای سنگ‌چینه‌ایبه شناسایی شماری از کنودونت‌های لاندوری انجامیده است. چینه‌هایبرداشت شده از این برش چینه‎‌شناسی با ستبرای 5/295 متر و سنگ‌شناسی چیره شیل، سنگ‌آهک سنگواره­دار، ماسه‌سنگ و دولومیت، با گذر همشیب و به واسطه یک واحد آتشفشانی زیردریایی، روی شیل‌ها و ماسه‌سنگ‌های منتسب به اردوویسین جای گرفته است و خود توسط ماسه‎سنگ‎های کوارتزآرنایتی و شیل‌های سرخ رنگ معادل با سازند پادها پوشیده می­شوند. کنودونت‌های به دست آمده از این چینه‌هاکه شامل عناصر مخروطی، میله­ای و صفحه­ای متعلق به 19 گونه از 10 جنس مختلف هستند، حضور زیست‌زون بینابینی Aspelundia expansa را تأیید می‌کنند و شاخص بخش بالایی اشکوب رودانین تا آئرونین هستند. این بازه زمانی همخوانی خوبی با سن ارائه شده توسط بازوپایان، پابرسران و پالینومورف‌هایی دارد که پیش از این از توالی‌های مشابه در باختر کپه‌داغ معرفی شده بودند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
صاحب‎جمعی، س.، 1390- پالینولوژی و پالینواستراتیگرافی رسوبات بخش زیرین سازند نیور در جنوب غرب کاشمر در برش چاه تجری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 176ص.
طاهری، ج. و شمعانیان،غ. ح.، 1378- نقشه زمین‎شناسی کاشمر با مقیاس 100000 :1، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
طاهری، ج.، 1382- چینه‎شناسی رسوبات در نواحی جنوب باختری کاشمر و شمال طبس بر اساس کنودونت‎ها، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 147ص.
فیروزه‎مقدم، ج.، 1390- بایواستراتیگرافی نهشته های سیستم سیلورین برش شیرویه جنوب بجنورد با نگرش ویژه بر کنودونت‌ها، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 218 ص.
وزیری، س. ح. و سلامتی، ر.، 1380- نقشه زمین‎‌شناسی رباط قره­بیل در مقیاس 100000/1، سازمان زمین‎‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Afshar-harb, A., 1979- The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of Kopet–Dagh region, Northern Iran. Ph.D. Thesis, Petroleum Geology Section, Royal School of Mines, Imperial College, London, 316 pp.
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 103: 983-992.
Armstrong, H. A., 2007- On the cause of Ordovician glaciation. In: Williams, M., Haywood, A.M., Gregory, F.J., and Schmidt, D.N., (eds.), Deep-Time Perspectives on Climate Change: Marrying the Signal from Computer Models and Biological Proxies. The Micropalaeontological Society Special Publications. Geological Society Publishing House, pp. 101–121.
Brice, D., 1999- Middle Silurian Rhynchonellid and Spiriferid brachiopod faunas from Eastern Central Iran. Annales de la Société géologique du Nord, 7 (2): 5-12.
Brice, D., Lafuste, J., Lapparent, A. F. de, Pillet, J. and Yassini, I. 1974- Etude de deux gisements paleozoiques (Silurien et Devonien) de 1'Elbourz oriental (Iran). Annales de la Société géologique du Nord, Lille, 93: 177-218.
Cocks, L. R. M. and Torsvik, T. H., 2004- Major terranes in the Ordovician. In: Webby, B.D., Paris, F., Droser, M.L., and Percival, I., (eds.), The great Ordovician biodiversification event. Columbia University Press, New York, pp. 61–67.
Cocks, L. R. M., 1979- A silicified brachiopod fauna from the Silurian of Iran. Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology, 32 (1): 25-42.
Corradini, C., Corriga, M. G., Männik, P. and Schonlaub, H. P., 2015- Revised conodont stratigraphy of the Cellon section (Silurian, Carnic Alps). Lethaia, 48: 56-71.
Corriga, M. G. and Corradini, C., 2009- Upper Silurian and Lower Devonian conodonts from the Monte Cocco II section (Carnic Alps, Italy). Bulletin of Geosciences, 84: 155-168.
Cramer, B. D., Brett, C. E., Melchin, M. J., Männik, P., Kleffner, M. A., McLaughlin, P. I., Loydell, D. K., Munnecke, A., Jeppsson, L., Corradini, C., Brunton, F. R. and Saltzman, M. R., 2011- Revised correlation of Silurian Provincial Series of North America with global and regional chronostratigraphic units and d13Ccarb chemostratigraphy. Lethaia, 44: 185-202.
Evans, D. H., Ghobadi Pour, M., Popov, L. E. and Jahangir, H., 2015- An Early Silurian (Aeronian) cephalopod fauna from Kopet-Dagh, north-eastern Iran: including the earliest records of non-orthocerid cephalopods from the Silurian of Northern Gondwana. Bulletin of Geosciences, 90 (2): 479–507.
Flugel, H. W., 1962- Korallen aus dem Silur von Ozbak-Kuh (NE-Iran). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 105: 287-330.
Ghavidel-Syooki, M. and Vecoli, M., 2007- Latest Ordovicianearly Silurian chitinozoans from the eastern Alborz Mountain Range, Kopet-Dagh region, northeastern Iran: biostratigraphy and paleobiogeography. Review of Palaeobotany and Palynology, 145: 173-192.
Ghavidel-Syooki, M., 2000- Palynostratigraphy and palaeobiogeography of Lower Palaeozoic strata in the Ghelli area, northeastern Alborz Range of Iran (Kopet–Dagh region). Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 11: 305-318.
Ghavidel-Syooki, M., 2006- Chitinozoan biostratigraphy and palaeogeography of Silurian strata (Niur Formation) at eastern Alborz Mountain Range (Kopeh-Dagh region), northeastern Iran. Journal of Sciences, University of Tehran, 32 (3): 127-146.
Ghavidel-Syooki, M., 2016- Miospore assemblages from Late Ordovician (KatianHirnantian), Ghelli Formation, Alborz Mountain Range North-eastern Iran: Palaeophytogeographic and palaeoclimatic implications. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 27 (2): 135-159.
Ghavidel-Syooki, M., Álvaro, J. J., Popov, L. E., Ghobadi Pour, M., Ehsani, M. H. and Suyarkova, A., 2011- Stratigraphic evidence for the Hirnantian (latest Ordovician) glaciation in the Zagros Mountains, Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 307: 1–16.
Hairapetian, V., Blom, H. and Miller, C. G. 2008- Silurian thelodonts from the Niur Formation, central Iran. Acta Palaeontologica Polonica, 53 (1): 85–95.
Hairapetian, V., Ghobadi Pour, M., Popov, L. E., and Modzalevskaya, T. L., 2012- Stegocornu and associated brachiopods from the Silurian (Llandovery) of Central Iran. Estonian Journal of Earth Sciences, 61 (2): 82–104.
Hairapetian, V., Mohibullah, M., Tilley, L. J., Williams, M., Miller, C. G., Afzal, J., Ghobadi Pour, M. and Hejazi, S. H., 2011- Early Silurian carbonate platform ostracods from Iran: A peri-Gondwanan fauna with strong Laurentian affinities. Gondwana Research 20: 645-653.
Hamedi, M. A., Wright, A. J., Aldridge, R. J., Bcucot, A. J., Bruton, D. L., Chatterton, B. D. E., Jones, P., Nicoll, R. S., Rickards, R. B. and Ross, J. R. P., 1997- Cambrian to Silurian of East-Central Iran: new biostratigraphic and biogeographic data. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 7: 412–24.
Hubmann, B., 1991- Halysitidae aus dem tiefen Silur E-Irans (Niur-Formation). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 134: 711–733.
Jeppsson, L. and Calner, M., 2003- The Silurian Mulde Event and a scenario for secundo–secundo events. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 93: 135–154.
Jeppsson, L., 1997- A new latest Telychian, Sheinwoodian and Early Homerian (Early Silurian) Standard Conodont Zonation. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 88: 91-114.
Männik, P., 1998- Evolution and taxonomy of the Silurian conodont Pterospathodus. Palaeontology 41: 1001–1050.
Männik, P., 2007- An updated Telychian (Late Llandovery, Silurian) conodont zonation based on Baltic faunas. Lethaia 40: 45–60.
Männik, P., Miller, C. G. and Hairapetian, V., 2013- Conodonts from the Niur Formation (Silurian) of the Derenjal Mountains, Central Iran. Geological Magazine, 150 (4): 639-650.
Männik, P., Miller, C. G. and Hairapetian, V., 2015- A new early Silurian prioniodontid conodont with three P elements from Iran and associated species. Acta Palaeontologica Polonica, 60 (3): 733-746.
Murphy, M. A., Valenzuela-Ríos, J. I. and Carls, P., 2004- On classification of Pridoli (Silurian)-Lochkovian (Devonian) Spathognathodontidae (Conodonts). University of of California, Riverside, Campus Museum Contribution, 6: 1-25.
Nowrouzi, Z., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Mahmudy Gharaie, M. H. and Ghaemi, F., 2015- Facies Analysis and Sequence Stratigraphy of Silurian Carbonate Ramps in the Turan (Kopeh-Dagh) and Central Iran Plates with Emphasis on Gondwana Tectonic Event. Acta Geologica Sinica, 89 (4): 1801–1840.
Popov, L. E. and Cocks, L. R. M., 2013- The radiation of early Silurian spiriferide brachiopods, with new taxa from the Llandovery of Iran. Alcheringa 37: 558–564.
Ruban, D. A., Al-Husseini, M. I. and Iwasaki, Y., 2007- Review of Middle East Paleozoic plate tectonics. GeoArabia, 12: 35–56.
Ruttner, A., Nabavi, M. H., Hajian, J., Bozorgnia, F., Eftekharnezhad, J., Seyed Emami, K., Flugel, E., Flugel, H. W., Haghipour, A., Iwao, S., Kahler, F., Ruttner-Kolisko, A., Sartenaer, P., Stepanov, D. L., Valeh, N., Walliser, O. H. and Winsnes, T. S., 1968- Geology of the Shirgesht Area (Tabas area, East Iran). Geological Survey of Iran, Report No. 4: 1 - 140.
Schofield, D. I., Davies, J. R., Waters, R. A., Williams, M. and Wilson, D., 2009- A new Early Silurian turbidite system in Central Wales: insights into eustatic and tectonic controls on deposition in the southern Welsh Basin. Geological Magazine, 146: 121-132.
Scotese, C. R. and McKerrow, W. S., 1990- Revised world maps and introduction. In: McKerrow, W.S., and Scotese, C.R. (eds.), Palaeozoic Palaeogeography and Biogeography. Geological Society Memoir, 12: 1-21.
Subcommission on Silurian Stratigraphy, 1995- Left hand column for correlation charts: Silurian Times. 2: 7-8.
Waid, C. B. and Over, D. J., 2016- Aeronian (Llandovery, Silurian) conodonts from the Densmore Creek Phosphate Bed and the Budd Road Phosphate Bed, Clinton Group, western New York State. Canadian Journal of Earth Sciences, 53: 645–650.
Walliser, O. H., 1964- Conodonten des Silurs. Abhandlungen Hessisches Lamdesamt Bodenforschungshefte 41: 1-106.
Zhang, Sh. and Barnes, C. R., 2002- A new Llandovery (Early Silurian) conodont biozonation and conodonts from the Becscie, Merrimack, and Gun River formations, Anticosti Island, Quebec. Journal of Paleontology 76: 1-46.