نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترا، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 4کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

تشدید مغناطیس هسته‎ای (NMR) روشی است که در بهبود دقیق پارامتر‎های مهم مخزنی نقش اساسی داشته است. در این مطالعه برای اولین بار خواص پتروفیزیکی سازند کربناته ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با روش تشدید مغناطیس هسته‎ای بررسی و به منظور اعتبار سنجی از داده‎های مغزه و مقاطع نازک میکروسکوپی استفاده شده است. روش تشدید مغناطیس هسته‎ای، کمک به تعیین پارامترهای مهم مخزنی سازند ایلام از جمله تخلخل، تراوایی و بازسازی منحنی فشار موئینه در میدان نفتی مورد مطالعه نموده است. تطابق نتایج پتروفیزیکی حاصل از روش تشدید مغناطیس هسته‌ای با داده‌های مغزه و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، نشان‎دهنده کارآمد بودن این روش در تعیین پارامترهای مهم مخزنی است. علاوه‎ بر این، نتایج ارزیابی سازند کربناته ایلام با روش تشدید مغناطیس هسته‎ای نشان می‎دهد که مخزن مورد مطالعه در اعماق 2846 تا 2890 متری در میدان نفتی مورد بررسی در دشت آبادان کیفیت مخزنی مناسب برای ذخیره هیدروکربن دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اداره کل مهندسی نفت، 1395- مدیریت اکتشاف،گزارش MDT عملیات.
براتی، م.، 1393- ساخت منحنی‎های فشار موئینه از طریق توزیع داده‎های T2 نمودار  NMR در یکی ازمیادین هیدروکربنی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
دهقان‎زاده، م.، بهلولی، ب. و رضایی، م.، 1384- مقایسه تخلخل و تراوایی حاصل از نمودار NMR با تخلخل و تراوایی مغز در یکی از چاه‌های میدان پارس جنوبی، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین. سازمان زمین شناسی.
عالیوند، ش.، اسدی مهماندوستی، ا.، قلاوند، ه. و صادق‎نژاد، س.، 1395- محاسبه تخلخل و توزیع حفره‎های منافذ سازند ایلام با روش تشدید مغناطیس هسته (NMR) در یکی از میادین نفتی ایران. نهمین همایش ملی زمین‎شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی.
عرفانی شیرآباد، م.، 1392- ارزیابی پارامترهای مخزنی و تولید منحنیهای فشار مویینه بهصورت مصنوعی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار NMR، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
قره‎چلو، س.، 1392- بررسی تأثیر نوع فضاهای خالی در کیفیت مخزنی رخساره‎های سازند آسماری، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مردانی، ع.، 1383- مقایسه تخلخل و تراوایی لاگ CMR با داده‎های مغزه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران، پایان‌نامه‎ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 
References
Abdollahie Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M. and Alavi, S. A., 2006- Interaction of the Zagros Fold-Thrust Belt and the Arabian type, deep-seated folds in the Abadan Plain and Dezful Embayment, SW Iran, Petroleum Geoscience, v. 12, p. 347-362.
Amaefule, J. O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D. G. and Keelan, D. K., 1993- January. Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. InSPE annual technical conference and exhibition. Society of Petroleum Engineers.
Anselmetti, F. S. and Eberli, G. P., 1999- The velocity-deviation log: a tool to predict pore type and permeability trends in carbonate drill holes from sonic and porosity or density logs. AAPG bulletin v. 83, No. 3, p. 450-466.
Brownstein, K. R. and Tarr, C. E., 1979- Importance of classical diffusion in NMR studies of water in biological cells. Physical Review Series A, v. 19, p. 2446
Carman, P. C., 1937- Fluid flow through granular beds. Transactions-Institution of Chemical Engineeres, v. 15, p.150-166.
Choquette, P .W. and Pray, L. C., 1970- Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates .Bull .Am .Ass . Petrol.Geology . v. 54, p.207 –250.
Coates, G. R., Xiao, L. I. Z. H. I. and Prammer, M. G., 1999- NMR Logging, Principal and Applications. Halliburton Energy Services, United States of America, 227 p.
Dunn, K. J., Bergman, D. J. and Latorraca, G. A., 2002- Handbook of geographic exploration-seismic exploration: nuclear magnetic resonance petrophysical and logging applications.
Eslami, M., Kadkhodaie-Ilkhchi, A., Sharghi, Y. and Golsanami, N., 2013- Construction of synthetic capillary pressure curves from the joint use of NMR log data and conventional well logs. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 111, p. 50–58.
Ferrer, F. C., Vielma, M. and Lezama, A. M., 2007- Permeability Model Calibration and Pore Throat Radius Determination Using Core Analysis and Nuclear Magnetic Resonance Data in Mixed-Lithology Reservoirs, Southwestern Venezuela. In Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. Society of Petroleum Engineers.
Granwehr, J., Harel, E., Han, S., Garcia, S., Pines, A., Sen, P. N. and Song, Y. Q., 2005- Time-of-flight flow imaging using NMR remote detection. Physical review letters, 95(7), p.075503.
Kadkhodaie, A., Golsanami, N. and Sharghi, Y., 2014- Estimating NMR T2 distribution data from well log data with the use of a committee machine approach: A case study from the Asmari formation in the Zagros Basin, Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 114, p. 38–51.
Kozeny, J., Striedieck, W. F. and Wyllie, M. R. J., 1927- Concerning Capillary Conduction of Water in the Soil:(Rise, Seepage and Use in Irrigation). Petroleum Branch of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers.
Labani, M. M., Kadkhodaie-Ilkhchi, A. and Salahshoor, K., 2010- Estimation of NMR log parameters from conventional well log data using a committee machine with intelligent systems: A case study from the Iranian part of the South Pars gas field, Persian Gulf Basin. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 72, p. 175–185.
Liang, X. and Wei, Z., 2008- A new method to construct reservoir capillary pressure curves using NMR log data and its application. Applied Geophysics, v. 5, No.2, p. 92 – 98
Miller, M. N., Paltiel, Z., Gillen, M. E., Granot, J. and Boouton, J. C., 1990- spin echo magnetic resonance logging: porosity and free fluid index determination, SPE20561, SOE Annual Technical Conference and Exhibition.
Minh, C. C., Petricola, M. and Dennis, B., 1997- The carbonate challenge. Middle East Well Eval. Review, 20(3).
Motiei, H., 1993- Stratigraphy of Zagros. Publi. Geol, Survey of Iran.
Sallier, B. and Hamon, G., 2005- August. Micritic limestone of the middle-east: Influence of wettability, pore network and experimental technique on drainage capillary pressure curve. In SCA, v. 8, p. 21-25
Skalinski, M., Kenter, J. and Jenkins, S., 2009- January. Rock type definition and pore type classification of a carbonate platform, Tengiz Field, Republic of Kazakhstan. In SPWLA 50th Annual Logging Symposium. Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts.
Tiab, D. and Donaldson, E. C., 2015- Petrophysics: theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties. Gulf professional publishing.
Vavra, C. L., Kaldi, J. G. and Sneider, R. M., 1992- Geological applications of capillary pressure: a review (1). AAPG Bulletin. v. 76. No. 6, .p. 840-850.
Walbrecker, J. O. and Behroozmand, A. A., 2012- Surface-NMR measurements of the longitudinal relaxation time T1 in a homogeneous sand aquifer in Skive, Denmark. Journal of Applied Geophysics, v. 87, p. 46–52.
Wyllie, M. R. J., Gregory, A. R. and Gardner, L. W., 1956- Elastic wave velocities in heterogeneous and porous media. Geophysics, v. 21, p. 41-70.
Xiao, L., Mao, Z. Q., Wang, Z. N. and Jin, Y., 2012- Application of NMR logs in tight gas reservoirs for formation evaluation: A case study of Sichuan basin in China. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 81, p.182–195.