نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. زرند. ایران

چکیده

در جنوب ایران مرکزی سامانه‌های گسلی کوهبنان، از مهم‌ترین گسل‌های فعال و لرزه‌زا می‌باشد که با طولی نزدیک به 200 کیلومتر دارای سابقه لرزه‌زایی تاریخی تاکنون است. کانون‌های فعالیت‌های لرزه‌ای این گسل اغلب در نزدیکی این پهنه و یا برروی شاخه‌های فرعی و متصل به آن واقع شده‌اند. شناسایی قطعات گسیخته شده و قطعاتی که تاکنون دچار گسیختگی نشده‌اند، می‌تواند راهگشایی برای شناسایی مناطقی گردد که دارای پتانسیل بیشتر برای ایجاد زلزله هستند. برای این منظور از شواهد صحرایی و کتابخانه‌ای استفاده گردید. با توجه به توزیع مکانی- زمانی زلزله‌های تاریخی و دستگاهی مخرب منطقه مورد مطالعه می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب زلزله‌ها در قسمت های انتهایی گسل‌های فرعی و در جائی‌که این گسل ها شاخه‌شاخه و دچار خمیدگی و یا انشعاب شده‌اند، قرار دارند. زلزله‌های حادث شده در منطقه اغلب با نبود زلزله‌های با بزرگای 5/6 ریشتر شناخته می‌شوند و نکته جالب این‌که در بازه زمانی حدود 160 سال (تاریخ ثبت زلزله‌ها) در طول گسل‌های فعال منطقه و به‌خصوص گسل کوهبنان، کمتر منطقه‌ای بوده که دچار گسیختگی مجدد یا متوالی شده باشد و یا رومرکز چند زلزله باشد. جهت براورد خطر زمینلرزه از روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ استفاده گردید که نشان داد خطر زمینلرزه و نرخ لرزه خیزی در منطقه زرند از بقیه مناطق بیشتر بوده و زمینلرزه ها از بزرگای بیشتر و دوره بازگشت کمتری برخوردارند. با توجه به نتایج به دست آمده برای زلزله های بالاتر از ۷ نتایج را باید با احتیاط به کار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

شفیعی بافتی، ا.، ۱۳۸۵- بررسی زمین‌ساخت و تعیین نرخ دگرشکلی در شمال کرمان بر پایه داده‌های جی پی اس، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۲۰۵ ص.
 
References
Ambraseys, N. N. and Melville, C. P., 1982- A history of Persian earthquakes. Cambridge University Press.
Berberian, M., 1995- Natural hazards and the first earthquake catalogue of Iran, Historical Hazards in Iran Prior to 1900, Vol. I, A NESCO/IIEES publication during UN/IDNDR, IIEES, Tehran, 649 pp.
Berberian, M., 2005- The 2003 Bam urban Earthquake: A Predictable Seismotectonic Pattern along the Western  margin of the Rigid Lut Block , Southeast Iran. Earth, Spec, J. Vol 2, 35 -99.
Berberian, M., Petrie, C. A., Potts, D. T.,  Asgari Chaverdi, A., Dusting, A., Ghāssemi, P., Noruzi, R., Sardari Zarchi, A. and Weeks, L., 2014- Archaeoseismicity of the Mounds and Monuments along the Kāzerun Fault (Western Zāgros, SW Iranian Plateau) since the Chalcolithic Period. Iranica Antiqua, 49.
Foroutan, M., Meyer, B., Sébrier, B., Nazari, H., Murray, A. S., Le Dortz, K., Shokri, M. A., Arnold, M., Aumaître, G., Bourlès, D., Keddadouche, K., Solaymani Azad, S and Bolourchi, M. J., 2014- Late Pleistocene-Holocene right-slip rate and paleoseismology of the Nayband fault, western margin of the Lut block, Iran. AGU.
Harvard CMT, 2017- CMT Catalog, Centroid Moment Tensor Project. http://www. Seismology. Harvard. edu/projects/CMT/.
IIEES (International institute of Earthquake engineering and seismology), 2017- Seismic catalogue. www.iiees.ac.ir/.
ISC (International seismological Centre), 2015- On - line seismic catalog.  http:// www.isc.ac.uk/.
Jackson, J. Haines, A. J. and Holt, W. E., 1995- The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran, J. Geophys. Res., 100, 15,205-15,209.
Kijko, A. and Sellevoll, M. A., 1992- Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files. Part II.Incorporation of magnitude heterogeneity . BSSA Vol. 82, No. 1, pp 120-134,
Nilforoushan, P., Mason, P., Vernant, P., Vigny, C., Martinoid, J., Abbasi, M„ Nankali, H., Hatzfeld, D., Bayer, R., Tavakoli, P., Ashtiani, A., Doerflinger, E., Collard, P. and Chery, J., 2003- GPS network monitors the Arabia-Eurasia collision deformation in Iran. Journal of Geodesy, 77,411-422.
Talebian, M., Biggs, J., Bolourchi, M., Copley, A., Ghassemi, A., Ghorashi, M., Hollingsworth, J., Jackson, J., Nissen, E., Oveisi, B., Parsons, B., Priestley K. and Saiidi, A., 2006- The Dahuiyeh (Zarand) earthquake of 2005 February 22 in central Iran: reactivation of an intramountain reverse fault. Geophys. J. Int., 164, 137–148.
Vernant, Ph., Nilforoushan, P., Hatzfeld, D., Abbasi, M. R., Vigny, C., Masson, P., Nankali, H., Martinoid, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F. and Chery, J., 2004- Present-day deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurement in Iran and northern Oman. Geophysical Journal International, 157, 381-398.
Walker, R., Jackson, J. and Baker, C., 2003- Thrust faulting in eastern Iran: source parameters and surface deformation of the 1978 Tabas and 1968 Ferdows earthquake sequences. Geophysical Journal International 152,749-765
Walpersdorf, A., Manighetti, I., Mousavi, Z., Tavakoli, F., Vergnolle, M., Jadidi, A., Hatzfeld, D., Aghamohammdi, A., Bigot, A., Djamour, Y., Nankali, H. and Sedighi, M., 2014- Present-day kinematics and fault slip rates in Eastern Iran, derived from 11 years of GPS data, J. Geophys. Res.