نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش علوم زمین ، دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

گسل برازجان گسلی فعال باروند شمالی- جنوبی واقع در کمربند زاگرس می باشد که عملکرد آن باعث خمیدگی و کشیدگی محور چین ها به صورت راستگرد شده است. نتایج بدست آمده از پروفیل های لرزه ای تهیه شده در بخش های جنوب غربی ایالت فارس حاکی از آن است که شواهدی دال بر ادامه قطعه گسل برازجان به عنوان بخش انتهایی گسل کازرون در امتداد کوه مند تا خلیج فارس وجود ندارد. مطالعات نشان می دهند که عملکرد راندگی هایی نظیر گسل پیشانی کوهستان در منطقه و چرخش بلوک های مجاور گسل های امتداد لغز، سبب انحراف گسل برازجان به زیر تاقدیس های خورموج و خارتنگ شده و گروه بنگستان واقع در تاقدیس های خورموج و سیاه را در کنار سازند آغاجاری در تاقدیس کاکی قرارداده است. جهت یافتگی محور طویل گنبد های نمکی خورموج و کوه نمک (جاشک) با روند تقریبی شمالی-جنوبی را می توان حاصل فعالیت قطعات مربوط به سیستم گسلی برازجان در نظر گرفت. مطالعات سطحی و زیر سطحی انجام گرفته، گسل دارنگ با روند شمالی-جنوبی و عملکرد راستالغز را به عنوان پایانه جنوبی سیستم گسلی کازرون-برازجان معرفی می کند که از تاقدیس خارتنگ به سمت خلیج فارس ادامه می یابد. شکستگی های حاصل از عملکرد گسل شامل یک سری شکستگی های عرضی– برشی با روندهای شمال شمال شرقی- جنوب جنوب غربی و شمال غربی- جنوب شرقی است که پراکندگی آن ها در اطراف محور چین قابل رویت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
ایزدی، م.، 1393- مطالعه اثر گسل بر روی مخازن هیدروکربنی منطقه کاکی با استفاده از پروفایل‌های لرزه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 111 ص.
ایزدی، م.، خلیلی، م. و حسن گودرزی، م. ق.، 1393الف- استخراج گسل بردخون واقع در منطقه کاکی با استفاده از روش‌های دورسنجی و پروفایل لرزه‌ای، دومین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه کرمان.
ایزدی، م.، خلیلی، م. و حسن گودرزی، م. ق.، 1393ب- مطالعات میدانی و لرزه‌ای بخش شمالی گسل دارنگ واقع در تاقدیس خارتنگ، هجدهمین انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
ایزدی، م.، خلیلی، م. و حسن گودرزی، م. ق.، 1393ج- به کارگیری داده‌های لرزه‌ای در تفسیر ساختمانی گسل دارنگ و ارزیابی خواص مخازن گازی واقع در منطقه، اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شریف.
ایزدی، م.، خلیلی، م. و حسن گودرزی، م. ق.، 1393د- بررسی بخش جنوبی گسل بردخون با استفاده از مطالعات میدانی و چاه‌پیمایی، همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع، شیراز.
خلیلی، م.، ایزدی، م. و حسن گودرزی، م. ق.،  1395- گسـل دارنـگ و تأثیـر آن بـر مخـازن هیدروکربنی منطقـه کاکی در جنوب باختر ایـران ، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 136، صص. 31 تا 35.
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 584 ص.
خلیلی، م. و ایزدی، م.، 1393- استفاده از رشد بلور کلسیت جهت مطالعه عملکرد گسل بردخون، بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دانشگاه شیراز.
ساجدی، ا.، منصوری، م. و سعادت نیا، ح.، 1392- گزارش تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه‌نگاری دوبعدی ساختمان خارتنگ، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره کل ژئوفیزیک.
شرکتی، ش.، حسن گودرزی، م. ق. و سلیمانی، ب.، 1379- گزارش زمین‌شناسی ساختمانی تاقدیس‌های سربالش، خارتنگ و شاهینی، شرکت ملی نفت ایران.
مطیعی، ه.، 1387- زمین‌شناسی نفت سنگهای کربناتی 1 و 2، انتشارات آرین زمین، 891 ص.
 
References
Ameen, M. S., Buhidma, I. M. and Rahim, Z., 2009- The function of fractures and in-situ stresses in the Khuff reservoir performance, onshore fields. AAPG Bulletin, 27-60.
Authemayou, C., Bellier, O., Chardon, D., Malekzade, Z., Abassi, M. and Shabanian, E., 2006- The transfer of strike-slip partitioned motion of oblique convergence across the Zagros Fold-and-Thrust Belt. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 8: 1-17.
Baker, C., Jackson, J. and Priestley, K., 1993- Earthquakes on the Kazerun Line in the Zagros Mountains of Iran: strike-slip faulting within a fold-and-thrust belt. Geophysics, 115: 41-61.
Berberian, M., 1995- Master Blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224.
Blanc, E. J. P., Allen, M. B., Inger, S. and Hassani, H., 2003- Structural styles in the Zagros Simple Folded zone, Iran. Journal of the Geology Society, 160: 401-412.
Colman-Sadd, S. P., 1978- Development in Zagros Simply Folded Belt, southwest Iran. Petroleum Geologist Bulletin, 984-1003.
Comby, O., Lambert, C. and Coajou, A., 1977- An approach to the structural studies of the Zagros fold belt in the EGOCO agreement area. In Proceeding of the Second Geological Symposium of Iran, Tehran, 133-159.
Doran, R. J. P., 1977- An appraisal of the hydrocarbon potential of kuh-e-Darang, North Farth, Tehran, NIOC report.
Evers, H. J., 1976- Structural reconnaissance of the kuh-e-Dinar to Darang structures east of the Kazerun Fault zone, north Fars area. Oil Service Company of Iran, NIOC report.
Forudi Jahromi, M., Solgi, A., Pour Kermani, M. and Saedi, A., 2014- Role of the Kazerun and Borazjan faults in emplacements Dashti salt dome, Boushehr. Journal of Applied Science and Agriculture, 9(4): 1884-1892.
Hessami, Kh., 2002- Tectonic History and Present-Day Deformation in the Zagros Fold-Thrust Belt, Faculty of Science and Technology, 700. Uppsala University 13 p.
Khalili, M. and Ezadi, M., 2019- Assessment and modeling of the terminus segment of the Kazerun Fault Zone (Darang fault) in the Zagros Folded Belt, Iran: Insights from geological and geophysical evidence. Journal of African Earth Sciences (Under review).
Khalili, M. and Zamani, A., 2016- Application of the rule extraction method to evaluate seismicity of Iran. Geopersia, 6 (2): 233-242.
Lacombe, O. and Mouthereau, F., 2006- Late Cenozoic and modern stress fields in the western Fars (Iran) Implications for the tectonic and kinematic evolution of central Zagros. Tectonics, 1- 27.
McQuillan, H. and Roohi, M., 1975- Structural Appraisal of the Namak, Zirreh and Darang anticlines, Tehran. NIOC report.
Roohi, M. and McQuillan, H., 1976- Geological compilation map, Scale, 1:100000. Oil Service Company of Iran.
Sepehr, M. and Cosgrove, W., 2005- Role of the Kazerun Fault Zone in the formation and deformation of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Tectonics, 1-13.
Sherkati, S., Molinaro, M., Lamotte, D. F. and Letouzey, J., 2005- Detachment folding in the Central and Eastern Zagros fold-belt (Iran): salt mobility, multiple detachments and late basement control. Journal of Structural Geology, 27: 1680–1696.
Zamani, A., Khalili, M. and Gerami, A., 2011- Computer-based self-organized zoning revisited: scientific criterion for determining the optimum number of zones. Tectonophysics, 510: 207–216.
Zamani, A., Sami, A. and Khalili, M., 2012- Multivariate rule-based seismicity map of Iran: a data-driven modeling. Bulletin of Earthquake Engineering, 10: 1667-1683.