نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در شمال روستای زیاران، سیلی با ترکیب الیوین‌گابرو تا مونزودیوریت به درون توف­های کرج تزریق شده است. کانی­های غالب در ترکیب این سنگ­ها پلاژیوکلاز، آلکالی­فلدسپار، پیروکسن، الیوین و بیوتیت هستند. ترکیب پلاژیوکلازها از لابرادوریت تا بایتونیت تغییر می­کند. آلکالی­فلدسپارها در محدوده ارتوکلاز و پیروکسن­ها در محدوده دیوپسید قرار می­گیرند. ترکیب الیوین­ها از کریزولیت تا هورتونولیت در تغییر است و اکثر نقاط تجزیه شده در محدوده هیالوسیدریت قرار می­گیرند­. بیوتیت یکی از شاخص­ترین کانی­های فرومنیزین در سنگ­های مورد مطالعه است که از لحاظ ترکیبی بین قطب آنیت و سیدروفیلیت واقع شده و از نوع بیوتیت­های غنی از منیزیم است. بیشتر این بیوتیت­ها از نوع ماگمایی اولیه هستند و بخشی از آنها در محدوده بیوتیت­های دوباره متعادل شده قرار دارند. بیوتیت­­های مورد بررسی، در نمودارهای دوتایی و سه­تایی، که بر پایه اکسیدهای Al2O3، MgO و FeO* استوارند، در گستره کالک­آلکالن کوهزایی قرار می­گیرند. دمای جایگیری توده نفوذی زیاران بر اساس تیتانیوم بیوتیت، بین 690 تا 780 درجه­ی سانتی­گراد محاسبه شده است. همچنین ترکیب شیمیایی پیروکسن­ها بیانگر شکل‎گیری آنها در محیط مرتبط با فرورانش است. میانگین دمای تبلور کلینوپیروکسن­ها حدود 1215 درجه سانتی­گراد ارزیابی شده و فشار تبلور محاسبه شده برای کلینوپیروکسن­های این مجموعه کمتر از 9 کیلوبار است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
امینی، ب.، 1373- نقشه زمین­شناسی تهران 1:100000، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
رادفر، ج.، 1372- نقشه زمین­شناسی قزوین 1:100000، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
 
References
Abdel-Rahman A., 1994- Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline and peraluminous magmas, Journal of Petrology 35, 525- 541.
Annells, R. N., Arthurton, R. S., Bazley, R. A. B., Davies, R. G., Hamedi, M. A. R. and Rahimzadeh, F., 1977- Geological map of Iran, Shakran sheet 6162” Tehran, Geological Survey of Iran, scale 1:100,000.
Bucher, K. and Frey, M., 2002-  Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Berlin, eidelberg, New York, Springer-Verlag, 7th edition, 341 p.
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1992- An Introduction to the Rock Forming Minerals, 2nd ed., Longman, London, 696p.
Foster, M. D., 1960- Interpretation of the composition of trioctahedral micas, United States Geological Survey Professional Paper, 354-B, 11- 46.
Henry, D. J., Guidotti, C. V., Thomson, J. A. 2005- The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotite: Implications for Geothermometry and Ti-substitution Mechanisms, American Mineralogist, 90, 316- 328.
Koroll, H., Evangelakakkis, C. and Voll, G., 1993- Two feldspar Geothermometry: a review and revision for slowly cooled rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology, 510- 518.
Letterrier, J., Maury, R. C., Thonon, P., Girard, D., Marchal, M., 1982- Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleo-volcanic series", Earth and Planetary Science Letters 59, 139- 54.
Morimoto, N., 1989- Nomenclature of pyroxenes. Subcommittee on pyroxenes. Commission on new minerals and mineral names. Canadian Mineralogist, 27, 143- 156.
Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E. H., Ohoud, M. B., 2005- Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites and neoformed biotites, C. R. Geoscience 337, 1415- 1420.
Soesoo, A., 1997- A multivariate statistical analysis of clinopyroxene composition: empirical coordinates for the crystallisation PT-estimations. Geological Society of Sweden (Geologiska Föreningen) 119, 55- 60.
Spear, J. A., 1984- Mica in igneous rock, Mineralogical Society of America, Review in Mineralogy 13, 299- 356.
Uchida, E., Endo, S. and Makino, M., 2007- Relationship Between Solidification Depth of Granitic Rocks and Formation of Hydrothermal Ore Deposits, Resource Geology, 57, 47- 56.