زمین ساخت
1. آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب‌باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک

زهرا کمالی؛ حمید نظری؛ احدالله فاضلی اولادی؛ فرامرز اله وردی میگونی؛ محمدعلی شکری؛ فیروز جعفری؛ حسین ایرانشاهی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 269-276

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2019.122536.1439

چکیده
  گسل دورود به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات لرزه‌زای گسل اصلی جوان زاگرس از نزدیکی منطقه ارجنگ در یک روند شمال‌باختری–جنوب‌خاوری تا بروجرد امتداد یافته است. برداشت‌های ژئوفیزیکی به سه روش مقاومت‌ویژه، مغناطیس‌سنجی(سزیم) و رادارنفوذی GPR در 5 نیمرخ 20-، 10-، 0، 10 و 20 انجام شد. پس از اتمام عملیات صحرایی و برداشت داده‌ها و پردازش نهایی ...  بیشتر