آب شناسی
1. اثر تغییر اقلیم بر دبی ورودی و حجم مخزن سد درودزن، شمال استان فارس

مصطفی نادری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 259-268

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2019.146503.1527

چکیده
  در این تحقیق دبی ورودی به سد درودزن تحت شرایط تغییر اقلیم توسط مدل SWAT پیش‌بینی شده است. داده های روزانه بارش و دمای 22 مدل گردش عمومی تحت سناریو‌های RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 برای 5 ایستگاه هواشناسی توسط مدل آماری LARS-WG و به روش فاکتور تغییرات تدریجی ریزمقیاس شده اند. متوسط بارش سالیانه از 668 میلی‌متر به 572، 509 و 529 میلی‌متر تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 ...  بیشتر