کلیدواژه‌ها = سازند شهبازان
1. فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 67-82

10.22071/gsj.2017.89098.1151

محدثه جانباز؛ حسن محسنی؛ علیرضا پیریایی؛ رودی سونن؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن سرادقی صوفیانی


2. چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 157-168

10.22071/gsj.2017.46623

اعظم عبدل‌نیا؛ ایرج مغفوری مقدم؛ داریوش باغبانی