تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین ساخت، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران وکارشناس مسئول سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور،اداره کل زمین شناسی مرکز مشهد

2 استاد گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشجوی دکتری زمین ساخت، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه زمین ساخت ، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

5 استادیار گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پهنه برشی بوشاد(BSZ) بادرازایی حدود 45 کیلومتر،پهنای 2/9 کیلومتروروندی تقریبا خاوری-باختری( N90E)در جنوب بیرجند قرار دارد. این پهنه برشی بخش هایی از افیولیت ملانژ دگرگون شده جنوب بیرجند را زیر تاثیر قرار داده است. اولین مرحله دگرریختی بصورت دگرشکلی چند فازی همزمان با دگرگونی در شرایط دگرریختی شکل پذیر، به هنگام بسته شدن ریفت خاور ایران وجایگیری افیولیت ملانژبیرجنداتفاق افتاده است. فازهای دگرریختی D2-  D1مربوط به اولین مرحله دگرشکلی می باشد. فاز دگرریختی D3بعد از یک دوره رسوبگذاری و فرسایش در شرایط شکل پذیر-شکنا، همزمان با تشکیل رگه‌های کششی نردبانی می باشد. گسل های راستالغز، راندگی و چین های مرتبط با گسل در شرایط دگرریختی شکنا وابسته به وقایع زمین ساختی D4، در اثر جدید ترین فاز تنشN055  در منطقه شکل گرفته است. درجه همگرایی این پهنه برشی3/0R=است که نشان از شکل گیری آن در یک دستگاه ترافشاری چپ گرد از نوع همگرای مایل لغز(Slightly  oblique-convergent)می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of geometric and kinematic parameters of strain on the open gash veins within the ‎Boushad shear zone (Birjand Ophiolitic Mélange, eastern Iran)

نویسندگان [English]

  • N Naimi-ghassabian 1
  • M. M Khatib 2
  • T Ghasemi rozveh 3
  • H Nazari 4
  • M.R Heyhat 5
1 1Department of Geology, University of Birjand, Birjand; Geological Survey of Iran,Mashhad, Iran
2 Department of Geology, University of Birjand, Birjand, Iran,
3 Department of Geology, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Research Institute, Geological Survay of Iran, Tehran,Iran
5 Department of Geology, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The Boushad shear zone (BSZ) is situated in the south of Birjand with at least 45 km length, about 9.2 Km width and strike N90E. The parts of the ophiolite mélange shear zone south of Birjand have changed by this shear zone. The earliest deformation, a polyphasesynmetamorphic deformation which occurred entirely in ductile conditions, D1 and D2 deformation phases are related to this deformation. The D3 deformation affected the area after a period of sedimentation and erosion, Tension gash veins are formed simultaneously. The Strike-slip faults, thrust faults and fault related folds were classified as structures related to the D4 tectonic event, the most recent phase of conflict in the region N055 ±10E is formed. Degree of convergence of the shear zone is R = 0.3, that indicating the formation of a dextral Transpression (Slightly oblique-convergent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boushad shear zone
  • Birjand ophiolitic mélange
  • strain parameters
  • Transpressional shear zone
  • Sistan suture