تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برش مورد مطالعه در مجاورت روستای دغال در 100 کیلومتری جاده ارتباطی زابل به نهبندان جای گرفته است. این برش ستبرایی برابر با 57/55 متر دارد. مرز زیرین برش یاد شده به‌صورت ناپیوستگی با سنگ آذرین مشخص می‌شود و مرز بالایی در این منطقه نامشخص است. در این مطالعات برش یاد شده از دید سنگ‌شناسی به 4 واحد تقسیم شده است. نتایج حاصل از مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تحلیل ریزرخساره‌ها نشان می‌دهد که نهشته‌های یاد شده در 4 زیرمحیط لاگون، تپه‌های زیردریایی، کانال کشندی و دریای باز رسوب کرده‌اند که ستبرا و گستردگی زیرمحیط دریای باز در مقایسه با زیرمحیط‌های دیگر بیشتر است. مطالعه و بررسی ریزرخساره‌ها و زیرمحیط‌های سازنده آنها گواهی رسوب‎گذاری برش یاد شده در یک رمپ کربناتی از نوع همشیب است و نشان می‌دهد که در زمان کرتاسه پسین در محدوده مورد بررسی، دریایی به نسبت کم‌ژرفا وجود داشته است. وجود میکروفسیل‌هایی مانند Orbitoides apiculata و Omphalocyclus macroporusنشان‌دهنده سن مائستریشتین برای سنگ‎های این برش است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies analyses and sedimentary environments of Upper Cretaceous carbonate deposits in North Bandan (Daghal section)

نویسندگان [English]

  • SH Habibimood 1
  • M.N Gorgij 2
  • KH Khosrotehrani 3
  • A Saidi 4
  • S.A Aghanabati 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Professor, Department of Geology, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The studied section is located in the vicinity of the village Daghal on the Zabol – Nehbandan road, 100 kilometersfrom Zabol. The strata under study are 55.57 meters thick here and lie nonconformably on the igneous rocks while the upper contact is now known. In this study the mentioned strata are divided into four units lithologically. The results of macroscopic and microscopic studies and the microfacies analysis show that the strata were deposited in four sub-environments including, lagoon, tidal channel, submarine fans and open marine. The thickness and extent of the marine sub-environment is greater than the other sub-environments. The study of microfacies and their constituent sub-environments implies that the mentioned section is formed in a homoclinal carbonate ramp. This study indicates that during the late cretaceous there was a relatively shallow sea covered the area. The existence of microfossils such as Orbitoeides, Omphalosyclus and globutruncana indicates the age of Maastrichtian for the rock unit studied.