ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکترا، گروه فسیل‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور زون‌بندی زیستی سازند پابده (ائوسن میانی- بالایی) بر پایه روزن‌بران پلانکتون، یک برش چینه‌شناسی در دامنه جنوبی کوه میشان و یک برش چینه‌شناسی درکوه اشگر در پهنه ایذه مطالعه شد که ستبرای آنها به ترتیب 5/162 متر  و 150 متر است. سازند پابده در دامنه جنوبی کوه میشان شامل تناوبی از سنگ‌آهک، شیل، سنگ‌آهک مارنی و مارن و در کوه اشگر شامل تناوبی از سنگ‌آهک نازک‌لایه کرم رنگ و مارن‌های نازک‌لایه است. دراین مطالعه میکروفونای شناخته شده بیشتر از نوع روزن‎بران پلانکتون هستند. روزن‎بران پلانکتون و کف‌زی شناخته شده در دامنه جنوبی میشان شامل 18 جنس و 8 گونه و در مقطع اشگر شامل 24 جنس و 10 گونه  هستند. در مطالعه حاضر 4 زون زیستی در محدوده زمانی ائوسن میانی- پسین برش‌های یاد شده تعیین شد که 1 زیست‌زون متعلق به دامنه جنوبی میشان و 3 زیست‌زون متعلق به کوه اشگر است و عبارتند از: Hantkenina nuttalli Range Zone، Hantkenina nuttalli Turborotalia cerro-azulensis Interval Zone، Turborotalia cerro-azulensis Range Zone و Turborotalia cerro-azulensis/ Hantkenina sp. Assemblage Zone

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiostratigraphy of the Pabdeh Formation (Middle-Upper Eocene) in the Southern slope of the Mishan and Eshgar Mountains in the Izeh zone, West of Kazeroon fault

نویسندگان [English]

  • F Chegeni 1
  • D Baghebani 2
  • S.H Vaziri 3
  • T Mohtat 4
  • N Kohansal Ghadimvand 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D., Direction of Exploration, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Ph.D., Paleontology Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

For the purpose of biozonation of the Pabdeh Formation (Middle-Upper Eocene) based on planktonic foraminifera, a stratigraphic section in the southern slope of the Mishan Mountain and another in the Eshgar Mountain were studied. The thickness of these sections is 162.5 and 150 meters, respectively. The Pabdeh Formation in the southern slope of the Mishan Mountain consists of marl, marly limestone, shale and limestone, and in the Eshgar Mountain includes alternating cream limestone and thin-bedded marl. In this study, most of the identified microfauna are Planktonic foraminifera.  Identified Planktonic and benthic foraminifers in the southern slope of the Mishan Mountain include 18 genera and 8 species, and in the Eshgar Mountain include 21 genera and 10 species. Also four biozones are introduced of which one belongs to the Mishan Mountain and three belong to the Eshgar Mountain as follow: Hantkenina nuttalli Range Zone; Hantkenina nuttalli Turborotalia cerro-azulensis Interval Zone; Turborotalia cerro-azulensis Range Zone; Turborotalia cerro-azulensis/ Hantkenina sp. Assemblage Zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pabdah Formation
  • Eocene
  • Biostratigraphy
  • Mishan
  • Eshgar