زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای رسوبی کرتاسه حوضه رسوبی کپه‌داغ و شامل شیل و مارن است. این سازند استراکدای فراوانی دارد. بر پایه مطالعات انجام شده و به وسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) در برش مزدوران 18 جنس و 48 گونه شناسایی شده است. استراکدای شناسایی شده با استراکدای مطالعه شده در ایران و مناطق مجاور مقایسه شده‌اند. بر پایه گونه‌های شناسایی شده سه‌ زون زیست‌چینه‌شناسی (Cytherelloidea sp.1, Veenia sp.2, Limburgina sp.) در این برش تعیین شده است. با توجه به زیست‌زون‌های استراکدای شناسایی شده و مقایسه با زیست‌زون‌های ارائه شده بر پایه نانو‌فسیل‌‌ها، سن سازند آب‌تلخ در برش مطالعه شده کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین- ماستریشتین پسین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ostracod biostratigraphy of Abtalkh Formation in Mozduran section, East of Kopeh-Dagh

نویسندگان [English]

  • B Mostafavi 1
  • F Hadavi 2
  • M Allameh 3
  • M Notghi Moghaddam 4
1 Ph.D. Student, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University Mashhad Branch, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Abtalkh Formation is one of the Cretaceous sedimentary units of Kopeh-Dagh sedimentary basin that consist shale and marl. This formation is rich in ostracods. This study lead to recognition of 18 genera and 48 species. The recognized assemblages of ostracods is compared with those reported from Iran and other adjacent regions. Based on the identified species three biozones (Cytherelloidea sp1, Veenia sp2, Limburgina sp.) have been determined in this section. According to the established ostracod biozones and correlation with biozones provided based on nannofossil, the age of the Abtalkh Formation in the studied section is Late Campanian- Early Maastrichtian- Late Maastrichtian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Ostracod
  • Abtalkh
  • Kopet Dagh
  • Mozduran