زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه زیست‌چینه‌نگاری سازند آسماری در ناحیه لرستان (لرستان مرکزی) در برش‌های تاقدیس ماله کوه و تاقدیس امیران  انجام شده است. بررسی  چینه‌نگاری سازند آسماری بر پایه روزن‌بران کف‌زی در برش ماله‌کوه سبب ‌شناسایی 26 گونه و 16 جنس شد. بر پایه پراکندگی این روزن‌بران و زون‌بندی Laursen et al. (2009) دو زیست‌زون Borelis melo curdica – Borelis  melo melo؛Miogypsina – Elphidium sp. 14 – Peneroplis  farsenensis به ‌سن آکیتانین- بوردیگالین معرفی شد. بر این اساس سن سازند آسماری در این برش  از شروع آکیتانین تا انتهای بوردیگالین  است. در برش یال شمالی تاقدیس امیران، از شناسایی 27 گونه و 20 جنس، زیست‌زونBorelis melo curdica – Borelis melo melo در محدوده زمانی بوردیگالین  ارائه شد. بر پایه این مطالعه، آغاز تشکیل سازند آسماری در برش ماله کوه (با ستبرای310 متر) قدیمی‌تر از برش امیران (با ستبرای 162 متر) بوده است. در حالی که  ‌زیست‌زون‌های ارائه شده بیانگر همزمانی بخش پایانی سازند آسماری در این دو برش است. در هر دو برش سازند آسماری  با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند  شهبازان قرار گرفته و مرز بالایی  آن با سازند گچساران در  هر دو برش ماله‌کوه  و امیران به‌‌صورت ناپیوستگی موازی و آشکار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative biostratigraphy of Asmari Formation in Maleh-Kuh and Amiran anticlines, Lorestan, Zagros basin, based on benthic foraminifera

نویسندگان [English]

 • M Mohammadi 1
 • H Amiri Bakhtiar 2
 • F Amraee 3
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame_ Noor University, Theran, Iran
2 Ph. D., South Oilfield, National Iranian Oil Company, Theran, Iran
3 M. Sc., Department of Geology, Payame_ Noor University, Theran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare Asmari Formation in two sections in Maleh-Kuh and Amiran anticlines based on benthonic foraminifera. In this study, 26 species and 16 genera of benthonic foraminifera from the Maleh-Kuh section yielded 2 biozones of  Elphidiumsp. 14 – Peneroplis, farsenensisandBorelismelocurdica – Borelismelomeloweresuggesting an age of Aquitanian – Burdigalian for the formation. In Amiran anticline based on 27 species and 20 genera only the biozone of Borelismelocurdica – Borelismelomelo (Burdigalian)was recorded.Based on this study, the Asmari sequence in Maleh-kuh Section (with a thicknessof 310m) deposited earlier In Aquitanian.   But in Amiran section (with a thickness 162m) deposition started in Burdigalian and ended synchronously in both sections. In both sections the Asmari Formation overlain Shahbazan Formation disconformably and is in turn under lain by Ghachsaran Formation concordantly-transitionally in Maleh-Kuh and by a sharp contact in Amiran Section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative stratigraphy
 • Asmari Formation
 • Benthonic foraminifera
 • Aquitanian
 • Burdigalian
 • Malehkuh anticline
 • Amiran Anticline
 • Zagros
 • Lorestan