آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم ‌زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

با توجه به اهمیتی که فونای آمونیتی در زیست چینه‌نگاری و تفسیر دیرینه حوضه‌های رسوبی دارند و همچنین به دلیل محدود بودن مطالعات انجام شده روی فون‌های آمونیتی سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی نار از فارس ساحلی، در شمال خاور کنگان (شرق بوشهر) انتخاب شد. سازند کژدمی در این برش ستبرای 87 متر دارد و شامل تناوبی از سنگ‌آهک‌های کرم رنگ تا قهوه‌ای و مارن‌های سرخ مایل به قهوه‌ای است. این سازند با همبری ناپیوسته روی سازند داریان قرار گرفته است و با همبری پیوسته به‎صورت تدریجی توسط بخش مدود سازند سروک پوشیده می‌شود. در مطالعه حاضر 110 نمونه آمونیتی گرد‌آوری شد و یک زیرزون زیستی و 7 گونه مربوط به سه جنس از آمونیت‌ها تشخیص داده شدندکه عبارتند از:
Knemiceras sp., Knemiceras persicum, Knemiceras dubertreti, Knemiceras syriacum, Knemiceras comperessum, Tegoceras camatteanum, Lyelliceras lyell
با توجه به مجموعه فسیلی شناسایی شده، سن سازند کژدمی انتهای آلبین پیشین تا آلبین میانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Albian ammonites of the Kazhdumi Formation in the Nar section, east of Bushehr (Zagros zone)

نویسندگان [English]

  • A Asadi 1
  • M.R Majidi fard 2
  • S.H Vazirii 3
  • M Yousefi rad 4
1 Ph. D., Department of Geology, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Theran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Theran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Considering  importance of ammonite fauna in biostratigraphy and sedimentary basins and due to the lack of studies on the ammonite fauna in the Kazhdumi Formation, the Nar stratigraphic section was selected and studied in the coastal Fars, northeast of Kangan (East Bushehr). The formation with a thickness of 87 meters in the studied section contains alternation of cream to brown limestone and brownish red marl. The lower boundary with the carbonate of the underlying Dariyan Formation is unconformable and in the upper boundary is gradually covered by the Madoud Member of Sarvak Formation. In the present study, 110 ammonites have been collected which are belong to three genera and seven species. These include Knemiceras sp., Knemiceras persicum, Knemiceras dubertreti, Knemiceras syriacum,  Knemiceras comperessum, Tegoceras camatteanum and Lyelliceras lyelli. Based on these one subzone was differentiated indicating a late Early to Middle Albian age for the formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazhdumi Formation
  • Ammonite
  • Albian
  • Zagros
  • Coastal Fars