مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی نهشته‌های آهکی پرمین میانی و پسین در برش چینه‌شناسی ایلانلو، شمال قره ضیاءالدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

چکیده

 توالی به نسبت کاملی از نهشته‌های پرمین در شمال خاوری شهرستان قره ضیاءالدین (برش ایلانلو) رخنمون دارد که شامل سازندهای دورود، روته، نسن و الی‌باشی است. در این پژوهش سازند روته به ستبرای 751 متر شامل آهک‌های متوسط تا ستبرلایه تیره تا خاکستری رنگ، سازند نسن به ستبرای تقریبی 3/627 متر متشکل از آهک‌های شیلی، شیل و مارن و سازند الی‌باشی به ستبرای 7/22 متر از آهک‌های نازک‎لایه گرهکی خاکستری رنگ، آهک‌های سرخ رنگ و شیل رنگین مورد شناسایی و تفکیک قرار گرفتند. مرز زیرین این توالی با نهشته‌های ماسه‌سنگی سازند دورود به سن پرمین پیشین به‌صورت ناپیوستگی همشیب و مرز بالایی ردیف رسوبی مورد مطالعه با آهک‌های سازند الیکا به سن تریاس پیشین- میانی به‌صورت پیوسته و همشیب است. مطالعه‌ صورت گرفته روی جامعه‌ میکروفسیل‌های شناسایی شده در برش مورد مطالعه سبب تأسیس 5 زیست‌زون تجمعی برای ردیف رسوبی دریایی پرمین شدکه عبارت از زیست‌زون Tetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage Biozone به سن کوبرگندین، زیست‌زون Langella-Geinitzina Assemblage Biozone   به سن مورگابین پیشین- میانی، زیست‌زون Paraglobivalvulina-Pachyphloia Assemblage Biozoneبه سن مورگابین پسین- میدین، زیست‌زون Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage Biozone به سن میدین و زیست‌زون Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina Assemblage Biozoneبه سن جلفین.مطالعه جامعه‌ ‌میکروفسیل‌های شناسایی شده در برش ایلانلو دامنه‌ ‌سنی‌کوبرگندین- دوراشامین (پرمین میانی تا پرمین پسین) را برای نهشته‌های معادل سازند‌های روته، نسن و الی‌باشی در برش چینه‌شناسی ایلانلو نشان می‌دهد. بر پایه تغییرات سنگ‌شناسی، 15 لیتو‌زون در این برش برای نهشته‌های پرمین مورد شناسایی قرار‌ گرفت. با توجه به ویژگی‌های سنگ‌شناسی، فسیل‌شناسی و ستبرای توالی دریایی پرمین، برش مورد مطالعه می‌تواند به عنوان برشی برای تأسیس و معرفی اشکوب‌های پرمین میانی (هم‌ارز کوبرگندین، مورگابین و میدین) و پرمین پسین (هم‌ارز جلفین و دوراشامین) مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy and biostratigraphy of Middle and Late Permian strata in Illanlu stratigraphic section, North Qareh Ziaaeddin

نویسندگان [English]

  • R Shabanian 1
  • N Farajnezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame_ Noor University, Tabriz, Iran
2 M.Sc., Department of Geology, Payame_ Noor University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Permian deposits crop out in the North East QarehZiaaeddin (Illanlu section) consisting Dorud, Ruteh, Nesen and Elli Bashi formation respectively. In this section, the Ruteh Formation composes about 751.3m of dark to grey, medium to massive limestone. The Nesen Formation contains approximately 627.3m of shaly limestone, shale and marl and finally the Elli Bashi formation contains about 22.7m grey thin nodular limestone, Red limestone and colored shale. The lower boundary of marine sequence is marked disconformably by Dorud Formation and upper boundary is conformable and continuous with Early and middle Elika Formation. On the basis of stratigraphical distribution of microfossils chiefly foraminifera five Assemblage biozoneswere distinguished includingTetrataxis-Globivalvulina-Nankinella Assemblage Biozone (Kubergandian), Langella-Geinitzina Assemblage Biozone (Early to Middle Murghabian), Paraglobivalvulina-Pachyphloia Assemblage Biozone (Late Murghabian to Midian), Codonofusiella-Palaeotextolaria Assemblage Biozone(Midian), Frondina-Hemigordius-Cribrogenerina Assemblage Biozone (Dzhulfian). The identified microfossils suggest Kubergandian to Dorashamian ages (Middle to Late Permian) for carbonate sequences of Permian at the study area. On the basis of lithological changes 15 lithozone were also recognized.With regards to lithological and paleontological characteristics and sequence thickness of marine sequence the Illanlu section is proposed as standard section for Middle and Late Permian stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permian
  • Illanlu
  • Qareh Ziaaoddin
  • Ruteh formation
  • Nesen formation
  • Alli Bashi formation