فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج؛ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 کارشناسی، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش فروشویی میکروبی مخلوط کانسنگ سولفیدی و کربناتی سرب و روی انگوران به‎وسیله ترکیب باکتری‌های مزوفیل جداسازی شده از خاک و پساب این معدن، مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر درصد جامد،pH  اولیه محیط کشت و مقدار آهن دوظرفیتی در طی فرایند فروشویی میکروبی روی و سرب بود. افزون بر این تغییرات اسیدیته و پتانسیل اکسایش و احیا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها نشان داد که پس از گذشت 23 روز از شروع آزمون‌های فروشویی میکروبی، محتوای Zn+2 استخراج شده توسط باکتری‌ها (4/64 درصد) به‌طور معنی‎داری بیشتر از شرایط بدون باکتری (56/33 درصد) است. نتایج آزمایش‎ها نشان داد افزایش درصد جامد نمونه‌ها سبب کاهش بازیابی می‌شود، در حالی که افزایش میزان آهن اولیه و اسیدیته سبب افزایش بازیابی روی خواهد شد. از سوی دیگر بیشترین مقدار بازیابی سرب 03/1 درصد بود. مطالعه جامد باقیمانده از فروشویی میکروبی نشان داد که سرب پس از انحلال به‌صورت کلروآرسنات سرب رسوب کرد. در مورد سرب به دلیل ایجاد رسوب تعیین ارتباط میان متغیرهای بررسی شده و مقدار بازیابی غیرممکن بود. این یافته‌ها برای کاربردی کردن فناوری استخراج میکروبی در معادن پرعیار روی بسیار کارآمد به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioleaching of Zinc and Lead from Anguoran Ore by Indigenous Mixed Local Culture of Mesophilic Acidophilic Bacteria

نویسندگان [English]

 • Z Boroumand 1
 • S Ghassa 2
 • M Moradian 3
 • H Abdollahi 4
 • Gh Fathabadi 1
 • K Fakhremoghadam 5
1 M. Sc., NanoBioEarth Lab, Applied Research Center of Geology Survey of Iran, Karaj, Iran
2 M. Sc., NanoBioEarth Lab, Applied Research Center of Geology Survey of Iran, Karaj; School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, NanoBioEarth Lab, Applied Research Center of Geology Survey of Iran, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Master, NanoBioEarth Lab, Applied Research Center of Geology Survey of Iran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research, the bioleaching process of mixture of sulfide and carbonate zinc and lead ore of Angouran Mine, whit local mixed mesophilic bacteria was studied. The purpose of this study was to indicate the effects of pulp density, Fe(II) concentration and initial pH in the zinc and lead bioleaching. In Addition, the pH and Reduction-Oxidation Potential (ORP) have been monitored and evaluated during bioleaching process. The results showed that the zinc recovery through the bioleaching process (64.4 %) was much more than the leaching without bacteria (33.56 %). The results also showed, an increase in the pulp density caused a decrease in zinc recovery, and an increase in initial pH and ferrous concentration increased the zinc recovery. On the other hand, maximum lead recovery was 1.03 %.  The study of bioleaching residual showed that the lead was recrystallized as Pb5(AsO4)3Cl. However, presenting the relation between mentioned parameters and Pb recovery was impossible due to lead precipitation.  The results of this research could be used for bioleaching of high-grade Pb-Zn ores.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioleaching
 • Leaching
 • Mesophilic bacteria
 • Angoran mine
 • Lead
 • zinc