زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در جنوب قیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

رسوبات سازند گورپی در برش‌های کوه هرم و کوه نره و چاه هالگان در جنوب قیر در استان فارس به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری انتخاب شد. سازند گورپی در برش کوه هرم با ستبرای 152 متر و در برش کوه نره 124 متر و در چاه هالگان 128 متر از سنگ‌آهک رسی با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌آهک تشکیل شده است. در برش کوه هرم و چاه هالگان نهشته‌های سازند گورپی به‌صورت ناپیوسته روی سازند ایلام و در زیر سازند پابده قرار گرفته‌اند و در برش کوه نره سازند گورپی به‌طور پیوسته روی سازند ایلام و در مرز بالایی خود به‌صورت ناپیوسته زیر سازند پابده قرار دارد. با بررسی 108 نمونه در برش‌های کوه هرم، نره و چاه هالگان 11 جنس و 25 گونه از روزن‌بران پلانکتونیک و 10 جنس و 3 گونه از روزن‌بران بنتونیک شناسایی شد. بر پایه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک شاخص مانند Globotruncanita elevata و Gansserina gansseri، سن سازند گورپی در برش کوه هرم و چاه هالگان احتمالاً کامپانین تا ماستریشتین و در برش کوه نره سانتونین تا ماستریشتین است. از دید زیست‌چینه‌نگاری، گسترش روزن‌بران پلانکتونیک و بنتونیک رسوبات کامپانین- ماستریشتین در برش‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌های جهانی کارن و زیست‎زون‌ وایند مقایسه شد. بر پایه مقایسه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در برش‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌بندی کارن، 6 زیست‎زون‌ تشخیص داده شد که عبارتند از :

Globotruncanita elevata Partial Range Zone .
Globotruncana ventricosa Interval Range Zone .
Radotruncana calcarata Total Range Zone .
Globotruncanella havanensis Partial Range Zone .
Globotruncana aegyptica Interval Range Zone .
Gansserina gansseri Interval Range Zone .

در برش چاه هالگان به علت نبود گونه‌های شاخص، زیست‎زون‌ Globotruncana falsostuarti به‌جای زیست‎زون‌های Globotruncanella havanensis  و Globotruncana aegyptiaca توسط نگارنده معرفی شد. برش‌‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌بندی وایند مقایسه و با دو زیست‎زون‌ 1 و 2 به شرح زیر منطبق شد:

Globotruncanita elevate Total Range Zone .
Globotruncanita stuarti- Pseudotextullaria varians Assemblage Zone.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi Formation in South Qir, Fars

نویسنده [English]

  • L Fazli
Assistant Professor, Department of Geology, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
چکیده [English]

For biostratigraphy of the Gurpi Formation, three sections of Halegan well, Kuh-e-Harm and Kuh-e- Nareh were selected and sampled in south Qir, Fars province. The formation is 152m thick in Kuh-e- Harm section, 124m in Kuh-e Nareh section and 128 m in well Halegan and is mainly containing argillaceous limestone with interbeds of limestone. In Kuh-e-Harm section and Halegan well the Gurpi Formation unconformably overlies the Ilam formation and underlies the Pabdeh Formation. In Kuh-e- Nareh, the Gurpi Formation conformably overlies Ilam Formation and unconformably underlies the Pabdeh Formation. A total of 108 samples were collected and  studied from the three sections mentioned and 25 Species of planktonic foraminifera belonging to 10 genera and 3 species of benthic foraminifera were identified.
On the basis of the planktonic foraminifera the age of the Gurpi Formation was determined as Campanian to Maastrichtian in Kuh-e- Harm and Halegan well and Santonian to Maastrichtian in Kuh-e-Nareh. A few biozones differentiated here are comparable with global biozones of Caron 1985 and Wynd 1963. Based on the distribution of planktonic foraminifera 6 biozones are identified as follow:

Globotruncanita elevate Partial Range Zone .
Globotruncana ventricosa Interval Range Zone .
Radotruncana calcarata Total Range Zone .
Globotruncanella havanensis Partial Range Zone .
Globotruncana aegyptica Interval Range Zone .
Gansserina gansseri Interval Range Zone .

In Halegan well Globotruncana falsostuarti zone instead of Globotruncanella havanensis Zone and Globotruncana aegyptiaca biozone was erected by the author. This zonation can be correlated with Globotruncanita elevate Total Range Zone and Globotruncanita stuarti- pseudotextullaria varians Assemblage Zone of Wynd, 1963.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Foraminiferal
  • Biostratigraphy
  • harm
  • Nareh
  • Halegan