سنگ‌نگاری و خاستگاه دایک‌های آپلیت- پگماتیت و گرانیتویید خواجه‌مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده پژوهش و آموزش، دانشگاه کوچی، کوچی، ژاپن

چکیده

مجموعه پلوتونیک خواجه‌مراد در جنوب ‌خاوری مشهد شامل گرانودیوریت‌هایی است که توسط دایک‌هایی از آپلیت و پگماتیت گرانیتی و مونزوگرانیت‌های جوان‌تر قطع شده‌اند. آپلیت‌ها از دید کانی‌شناسی شامل کانی‌های کوارتز، فلدسپار (آلبیت تا ارتوکلاز و میکروکلین)، مسکوویت و کانی‌های فرعی گارنت (آلماندین - اسپسارتین)، تورمالین، بیوتیت و ایلمنیت هستند. پگماتیت‌ها نیز شامل کوارتز‌، فلدسپار (آلبیت تا الیگوکلاز، ارتوکلاز و میکروکلین)، مسکوویت و مقدار کمی گارنت (آلماندین - اسپسارتین)، تورمالین، ایلمنیت، بریل و کلمبیت هستند. بر پایه شواهد کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی، پگماتیت‌های خواجه‌مراد از پگماتیت‌های نوع عناصر کمیاب لیتیم‌دار (RE-Li) و مربوط به خانواده پگماتیت‌های لیتیم- سزیم- تانتالیم (LCT) هستند. بر پایه شواهد صحرایی و ژئوشیمی سنگ کل، منشأ مذاب‌های آپلیت - پگماتیت‌ گارنت‌دار مرتبط با مونزوگرانیت‌های نوع S و محصول تفریق مذاب‌ها در مراحل پایانی تبلور است که در کمربند برخورد قاره‌ای تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and Petrogenesis of Aplite- Pegmatite Dykes and Granitoids of Khajeh Morad (SE Mashhad, Iran)

نویسندگان [English]

  • R Samadi 1
  • N Sh 2
  • H Kawabata 3
1 Ph. D., Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Ph. D., Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Research and Education Faculty, Kochi University, Kochi, Japan
چکیده [English]

Plutonic suite of Khajeh Morad at southeast of Mashhad includes granodiorites, which are cut across by younger aplite, granitic pegmatite dykes and monzogranites. Aplites are mineralogically including quartz, feldspar (albite to orthoclase and microcline), muscovite, and accessory minerals of garnet (almandine-spessartine), tourmaline, biotite, and ilmenite. Pegmatites are composed of quartz, feldspar (albite to oligoclase, orthoclase, and microcline), muscovite, and minor amounts of garnet (almandine-spessartine), tourmaline, ilmenite, beryl, and columbite. Based on mineralogical and geochemical evidence, Khajeh Morad pegmatites are related to Li-rare elements (RE-Li) and lithium-cesuim-tantalum (LCT) pegmatite family. According to the field evidence and whole rock geochemistry, origin of garnet-bearing aplite-pegmatite melts could be related to the S-type monzogranites, as their differentiation products at late stages, occurred in a continental collision belts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aplite
  • Pegmatite
  • Granitoid
  • Khajeh Morad
  • Mashhad