تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ‌های رسوبی کربناتی معادل سازندآسماری درمنطقه پشت دربند، همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

سنگ‌های رسوبی کربناتی معادل سازندآسماری دربرش پشت دربند(همدان) دارای ستبرای160 متر بوده و متشکل از تناوب آهک‌های ستبرلایه تا نازک‌لایه و آهک‌های توده‌ای است. قاعده این توالی رسوبی روی افق کنگلومرایی پیشرونده قرار داردکه قطعات کنگلومرا متشکل از قطعات سنگی آهکی، چرتی وشیستی سازندهای دیرین مجاور است. این افق کنگلومرایی به‎طور ناپیوسته روی سنگ‌های دگرگونی دیرین‌تر قرار دارد. مرز بالایی این توالی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت‌های کواترنری پوشیده شده است. بر پایه مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی از سازند آسماری، دو کمربند رخساره اصلی شامل رمپ‌های درونی و میانی شناسایی شده است.  رمپ درونی شامل لاگون نیمه‌محصور، شولر و تالیدی، لاگون محصور و ریف کومه‌ای و رمپ میانی شامل بخش‌های ابتدایی، میانی و انتهایی است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره کربناتی (وکستون‌بیوکلاست- روزن‌بران بزرگ منفذدار، پکستون/ گرینستون‌بیوکلاست- جلبک سرخ-روزن‌بران منفذدار، پکستون/گرینستون‌بیوکلاست-  مرجان‌دار،پکستون / گرینستون‌جلبک سرخ-مرجان‌دار، پکستون بیوکلاست-پلوییدال روزن‌بران بدون منفذ،گرینستون ‌روتالیا‌دار، پکستون / گرینستون ‌روزن‌بران بدون منفذ و منفذ‌دار و پکستون‌اینتراکلاست- بیوکلاست- میلیولید‌دار) مربوط به 7 محیط رسوبی شناسایی شده است. باتوجه به ریزرخساره نامبرده، این سازند از محیط ساحل کشندی تا رمپ میانی گسترش دارد. بر پایه مجموعه روزن‌بران کف‌زی،سن این توالی رسوبی درمنطقه موردمطالعه معادل شاتین(الیگوسن پسین) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MicrofaciesAnalysis and Paleoenvironment of Carbonate Sedimentary Rocks(Asmari Formation)in Posht-Darband, Hamedan

نویسندگان [English]

  • S.A Babazadeh 1
  • M Rahmati 2
1 Associate Professor, Payamenoor University, Tehran,Iran
2 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carbonate sedimentary rocks equivalent to Asmari Formation containing thick and thin bedded and massive limestones with a thickness of 160m studied in Posht-Darband, Hamadan.  The base of the sedimentary sequence begun with a transgressive conglomeratic horizon. This horizon is composed of rock fragments such as cherts, schists and fossiliferouslimestones which are derived from adjacent old rock units. The lower contact of conglomerate horizon overlains the metamorphic rocks and the upper contact is covered by alluvium. Based on the study of thin sections from Asmari Formation, two main facies belts containing inner and middle ramps are recognized. The inner ramp composes restricted lagoon, rotalid shoal, protected lagoon and patch reef whiles the middle ramp contains proximal, middle and distal parts respectively. Based on microscopic studies, eight microfacies are presented which are consist of; 1-Large perforate foraminifera-bioclastwackestone, 2-Perforate foraminifera-red algal-bioclastpackstone/grainstone, 3-Coralgal-bioclast packstone/grainstone, 4-Coral-redalgal packstone/grainstone, 5-Imperforate foraminifera-pelloid-bioclastpackstone, 6-Rotalia grainstone, 7-Perforate-imperforate foraminifera packstone/grainstone and 8-Miliolid-bioclast-intraclast packstone. They are deposited in seven sedimentary environments. According to microfacies, this formation is distributed from tidal flat to middle ramp.  The Chatian (Late Oligocene) age is attributed to these carbonate rocks based on benthic foraminifera recorded. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbonate sedimentary rocks (Asmari Formation)
  • Microfacies
  • Paleoenvironment
  • Posht-e Darband
  • Hamedan