زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه (برش هولستم-‌‌پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
به‌منظور مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازند ایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه و سورگاه، دو برش مهدی‎آباد و هولستم-پشته انتخاب و بررسی شد. ستبرای سازند ایلام در برش‌های مهدی‌آباد و هولستم-پشته به‌ترتیب 183و66 متر و سنگ‎‌شناسی عمده آن شامل سنگ‌آهک، سنگ‌آهک‌های رسی و شیلی همراه با میان‌لایه‌هایی از شیل است. مرز زیرین و بالایی سازند ایلام به‌ترتیب با سازند‌های سورگاه و گورپی در هر دو برش مورد مطالعه همشیب و همراه با گسستگی سنگ‎‌شناسی است. در مطالعات زیست‌چینه‌ای سازند ایلام در هر دو برش مورد مطالعه، ضمن شناسایی 36 گونه متعلق به 15 جنس از روزن‎بران پلانکتونی، 4 زیست‌زون زیر بر پایه زون‌بندی زیستی Premoli Silva&Verga(2004)شناسایی و معرفی شد.
1.Dicarinellaconcavatazone
2. Dicarinellaasymetricazone
3.Globotruncanitaelevata zone
4. Globotruncanaventricosazone
 بر پایه زون‌های زیستی معرفی شده سن سازند ایلام در دو برش مورد مطالعه، سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین میانی تعیین شد.
اسایی و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of the Ilam Formation in Kabir Kuh and Sourgah Anticlines and Comparison with the Type Section

نویسندگان [English]

  • B Asadi 1
  • A Sadeghi 2
1 ‌M. Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
2 Associte Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For biostratigraphy of the Ilam Formation, in Surgah and Kabirkuh anticlines, 2 sections of Mehdiabad and Holostem - Poshte  were selected and sampled. The thickness of the Ilam Formation in Mehdiabad and Holostem - Poshte sections are 183 and 66 meters respectively and main lithology includes limestone, shale and argillaceous limestones with intercalation of shale. The lower and upper boundaries of the Ilam Formation with Surgah and Gurpi formations are conformable with sharp lithology changes. For biostratigraphic studies 36, species belong to 15 genus of formaminifera were recognized and 4 biozones based on Premoli Silva &Verga (2004) biozonation were identified. These include:
 1. Dicarinellaconcavata zone
2. Dicarinellaasymetrica zone
3. Globotruncanitaelevata zone
4. Globotruncanaventricosa zone
 
Based on these biozons, the age of the Ilam Formation in both sections is Santonian – early Middle Campanian. In this study, the Ilam Formation in Mehdiabad and Holostem – Poshteh sections were compared with type section.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Ilam Formation
  • Mehdiabad section
  • Holostem -‌‌Poshte section
  • Surgah anticline
  • Kabirkuh Anticline