پراکندگی و تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل‌کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به مطالعه روزن‌‌بران پلانکتونیک سازند خانگیران که معرف آخرین نهشته‎هاى دریایی پهنه کپه‌داغ هستند، پرداخته شده است. پس از مطالعه بخشی از این سازند که در دهانه ورودی ناودیس چهل‌کمان (باختر سرخس) رخنمون یافته، 32 گونه متعلق به 11 جنس از روزن‌‌بران پلانکتونیک شناسایی شد. با استفاده از زون‌بندی روزن‌‌بران پلانکتونیک پالئوژن، 8 زیست‌زون از E4 تا E11 شناسایی شد. در پایان آشکوب‌های ایپرزین ـ لوتسین برای این سازند معرفی می‌شود. بر پایه تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک سازند خانگیران، فراوانی معمول تا کم جنس Subbotina و حضور کمیاب تا نبود آن در نمونه‌های بالایی سازند‌، پایین بودن درصد فراوانی جنس‌های Catapsydrax و Parasubbotina و فراوانی بالای جنس Acarinina در سرتاسر این سازند نشان‎دهنده چیرگی آب‌های گرم و شرایط غذایی متوسط در این ناحیه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Distribution and Statistical Analysis of Eocene Planktonic Foraminifera in the Khangiran Formation (Chehel-Kaman Synclinal Entrance, West Sarakhs) and their Paleoecological Use

نویسندگان [English]

  • M Vahidinia 1
  • M Vahdati Rad 2
  • A Sadeghi 3
1 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Planktonic foraminifera of the Khangiran Formation that represents the last ​​marine deposits in the Kopeh-Dagh basin and exposed in the Chehel-Kaman synclinal entrance (west of Sarakhs) studied in this article. A sum of 32 species belonging to 11 genera of planktonic foraminifera were recorded allowing erection of seven biozones from E4 ـ E11.indicating an age ofYpresian-Lutetian for this Formation. Based on the statistical analysis of planktonic foraminifera of the Khangiran Formation, the low and common abundances of Subbotina genus and its rare of appearance and disappearance in the upper samples of the formation and the low abundance of Catapsydrax and Parasubbotina genera and the high abundance of Acarinina genus throughout this formation indicate a warm water and intermediate trophic conditions for the depositional course of this formation in this basin. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planktonic Foraminifera
  • Khangiran Formation
  • Eocene
  • Ypresian-Lutetian