تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های عرضی در ناحیه دشت‌بو (جنوب باختر دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

3 استاد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، ارتباط هندسی و جنبشی گسل‌های طولی و عرضی بخش کوچکی از البرز خاوری، در ناحیه دشت‌بو (جنوب ‌باختر دامغان) مورد مطالعه قرار گرفته است. گسل‌های طولی شامل گسل‌های صبور، مهتاب و میلا، روند شمال ‌خاوری- جنوب ‌باختری دارند؛ در حالی که گسل‌های عرضی مانند چشمه‌قلقل، شمال‌تویه و دشت‌بو روند تقریبی شمالی- جنوبی دارند. گسل‌های عرضی پیامد راندگی روی گسل‌های طولی هستند که به‌صورت گسل پاره (Tear Fault) در فرادیواره تشکیل شده‌اند. این دو دسته گسل با یکدیگر همبستگی هندسی و سینماتیک دارند؛ به‌‌گونه‌ای که گسل‎های طولی را می‌توان به‌عنوان گسل انتقالی (Transfer Fault) برای گسل عرضی در نظر گرفت. جنبش در راستای گسل‌های عرضی به‌صورت جهش جانبی (lateral ramp) به گسل‎های طولی منتقل می‌شود و پایان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometric and Kinematic Analysis of Transverse Faults in Dasht-e Bu Region (NW of Damghan)

نویسندگان [English]

  • E Taheri 1
  • P Omidi 2
  • A Taheri 3
1 M. Sc., Faculty of Earth Science, University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Earth Science, University of Shahrood, Shahrood, Iran
3 Professor, Faculty of Earth Science, University of Shahrood, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In this research, the geometric and kinematic relationships between longitudinal and transverse faults in Dasht-e bu region (northwest of Damghan, eastern Alborz belt) were studied. All the longitudinal faults (Mila, Sabur and Mahtab faults) extend along NE-SW direction, whereas the transverse faults (Cheshmeh gholghol, north Tuyeh and Dasht-e bu faults) represent nearly N-S trending structures. The transverse faults are hangingwall tear faults which resulted from thrusting occurred on longitudinal faults. There is a geometric and kinematic relationship between the two groups of faults, so that the longitudinal faults can be considered to play the role of transfer faults for the transverse faults. Movement along the transverse faults (lateral ramps) is diminished toward their tips and is transferred to the longitudinal faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transverse fault
  • Longitudinal fault
  • Geometric and kinematic relationship
  • Lateral ramp
  • Dasht-e bu