تحلیل جنبش‌شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

سازوکار راستالغزی خاور ایران در طی 5 میلیون سال گذشته موجب ایجاد گسل‌های راستالغز فعال در پیرامون و درون بلوک لوت شده است. مقدار نرخ لغزش در طی کواترنر سامانه گسلی نهبندان شامل نه خاوری و باختری در خاور پهنه لوت حدود mm/year5 و روی سامانه گسلی نایبند در باختر پهنه لوت حدود mm/year3/0 ±7/1 اندازه‌گیری شده است. بر این اساس میزان نرخ لغزش از باختر به خاور پهنه لوت نسبت افزایشی قابل توجهی دارد. شرایط جنبشی بالا موجب ایجاد یک سامانه برشی راست‌بر با نرخ لغزش ناهمسان روی پهنه لوت شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مشاهدات صحرایی، تغییرات بی‌هنجاری مغناطیسی و مدل‌سازی آزمایشگاهی، چگونگی توزیع کرنش سنوزوییک و تغییرات نرخ لغزش در پهنه لوت بررسی شده است. نتایج بیانگر ارتباط مستقیم توزیع دگرریختی‌ها با تغییرات نرخ لغزش در دو سوی پهنه لوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Strike-Slip Kinematics in a Shear Zone with Heterogeneous Slip Rate: Case Study LutArea, Eastern Iran

نویسندگان [English]

  • H Yazdanpanah 1
  • M.M Khatib 2
  • H Nazari 3
  • E Gholami 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

A model suggests the current shear, which originated about 5 Ma ago, has been accommodated by strike-slip faulting within and along the margins of the Lut area. The measured Quaternary slip rate along the Nehbandan fault system to the east and the Nayband fault system to the west margins of the Lut area is ~ 5 and ~ 1.7±0.3 mm/year, respectively. Therefore, the observed slip rate is shown to increase from west to the east margin. This has resulted in the development of a dextral strike-slip shear system with heterogeneous slip rate across the Lut area. We have used satellite images, field observations, aeromagnetic data and analogue modeling to measure Cenozoic strain distribution and slip-rate changes in the Lut area. Results show direct linkage between deformation distribution and slip rate changes along the margins of the Lut area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Of Iran
  • Lut area
  • Geological offset
  • Fault slip rate