اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

همزیستی میان هیدروییدProtulophila gestroi  و خانواده سرپولیدا از نقاط مختلف اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و...) و خاورمیانه (سوریه) با سن ژوراسیک میانی (باژوسین) تا پلیوسن گزارش شده است. در این مطالعه همزیستی یاد شده برای اولین بار در ایران و دومین بار در خاورمیانه گزارش می‌شود. این همزیستی در سازند دبرسو در منطقه هفتومان در جنوب ‌باختر شهر خور شناسایی شده است. سازند دبرسو با سن سنومانین پیشین- میانی دارای مجموعه غنی از همزیستی هیدرویید Protulophila gestroi با سرپولیدRotulispira در 225 متری از قاعده خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Report of Hydroid-Serpulid Coexistence in Iran

نویسندگان [English]

  • H Kamali Sarvestani 1
  • A Sadeghi 2
  • S.M Mousavian 3
1 M. Sc., Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Coexistence between hydroid Protulophila gestroi Rovereto, 1901 and family Serpulidea have been reported from many localies in Europe (England, France, Germany,…) and Middle East (Syria) from Middle Jurassic (Bajocian) to Pliocene. In this study coexistence for the first time in Iran and second time in Middle East are reported. The symbiont in Debarsu formation at Haftuman region in south west of  Khur city has been identified. Debarsu formation with age of Early-Middle Cenomanian contains a rich collection of coexistence hydroid Protulophila gestroi with serpulid Rotulispira at 225 m from their base. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • coexistence
  • Serpulid
  • Hydroid
  • Debarsu formation
  • Khur