ریزساختار‌ها و شرایط تغییرشکل در مجموعه‌های هسته دگرگونی موته- گلپایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در مجموعه‌های هسته دگرگونی موته-  گلپایگان (شامل مجموعه خاوری و باختری) در پهنه سنندج- سیرجان، 2 رخداد دگرگونی ناحیه‌ای اصلی وجود دارد. در ارتباط با این دگرگونی‌ها، تغییر شکل‌هایی نیز در مقیاس دانه‌های سازنده در این سنگ‌ها رخ داده و ریزساختارهای مختلفی را ایجاد کرده است. ریزگسل‌ها در گروه ریزساختارهای ایجاد شده در شرایط شکنا هستند. در مجموعه خاوری، باز بلورین شدن بالجینگ در دانه‌های کوارتز و کمتر در دانه‌های فلدسپار، ساختار قفسه کتابی پورفیروکلاست‌های فلدسپار قطعه قطعه شده، دگرشکلی و شکل‌گیری پهنه‌های برشی را در شرایط دمای پایین نشان می‌دهند. در پهنه‌های برشی مجموعه خاوری، بافت گرانوبلاستیک چندوجهی در پورفیروکلاست های چند بلورین کوارتزی، بازپخت پس از میلونیتی شدن را در یک شرایط درجه متوسط مستند می‌کند. در مجموعه باختری، ریزدانه‌های کوارتزی صفحه شطرنجی، شرایط درجه بالا را در جریان دگرشکلی اول پیشنهاد می‌کنند، ولی خاموشی موجی آنها، شرایط درجه پایین را در دگرشکلی دوم آشکار می‌کند. بافت گرانوبلاستیک چندوجهی در دانه‌های فلدسپار دارای چین‌های جناغی نیز درست همین شرایط را در 2 دگرریختی یادشده تأیید می‌کند. به‌طور کلی با توجه به ریزساختار‌ها و شرایط دگرشکلی در مجموعه‌های دگرگون شده موته-  گلپایگان به ترتیب 3 مرحله بازبلورین شدن شامل 1) بازبلورین شدن ایستای درجه بالا پس از رخداد دگرگونی اولیه؛ 2) بازبلورین شدن پویا و میلونیتی شدن وابسته در شرایط دگرگونی درجه پایین و به‎طور محلی درجه متوسط؛ 3) بازبلورین شدن ایستای پس از میلونیتی شدن، در شرایط درجه متوسطقابل شناسایی است. توده‌های گرانیتوییدی شمال گلپایگان  می‌توانند به عنوان عامل گرمایی بازپخت در سنگ‌های دگرگون شده مجموعه باختری این منطقه مورد توجه قرار گیرند؛ ولی عامل گرمایی بازپخت در مجموعه خاوری مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deformation Microstructures and Conditions in Muteh-Golpayegan Metamorphic Core Complexes

نویسندگان [English]

  • E Moosavi 1
  • M Mohajjel 2
1 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Two main metamorphic events have occurred within Muteh- Golpayegan metamorphic core complexes (including eastern and western complexes) in the Sanandaj-Sirjan zone. Some grain-scale deformations were also happened in relation to these metamorphisms which have produced  various deformation microstructures. Microfaults are among the microstructures that were formed during brittle conditions. Bulging recrystallization of quartz and rarely feldspar grains, and bookshelf structure of fragmented feldspar porphyroclasts indicate  various deformation and formation of shear zones under low-temperature conditions in the eastern complex. Polygonal granoblastic texture of polycrystalline quartz porphyroclasts documents post-mylonitization annealing at medium- grade conditions in shear zones of eastern complex. Chessboard pattern quartz subgrains propose high-grade metamorphic conditions during the first deformation. However, their undulatory extinction reveals low-grade conditions for the second deformation. Polygonal granoblastic texture of chevron folded feldspar grains also accurately supports these conditions during the two mentioned deformations. In general, considering deformation microstructures and conditions, three stages of recrystallization are respectively recognizable in the Muteh-Golpayegan metamorphic complexes including: 1- high-grade static recrystallization subsequent to early metamorphic event, 2- dynamic recrystallization and related mylonitization under low-grade to locally medium-grade conditions, 3-post-mylonitization static recrystallization in medium-grade conditions. The north Golpayegan intrusive bodies can be considered as the heat source for annealing in the western complex but the cause of annealing is not evident in the eastern complex.                                                                                                                               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstructure
  • deformation
  • Muteh
  • Golpayegan