زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران؛ کارشناس سازمان زمین‎شناسی جنوب باختری، اهواز، ایران

2 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده زمین‎شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

5 دکترا، اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

6 کارشناسی ارشد، اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده

برای مطالعه زیست‎چینه‎نگاری و تعیین روابط میان زیست‎زون‎های تفکیک شده نهشته‎های الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضه‎های پیش‎بوم و کمربند چین خورده و راندگی زاگرس ، 10 مقطع چینه‎شناسی (شامل 7 مقطع زیرسطحی و 3 مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بیش از 1500 مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی 32 جنس و 54 گونه از روزن‎بران بنتونیک و  9 جنس و 15 گونه از روزن‎بران پلانکتونیک شد که در مجموع 6 زیست‎زون مربوط به نهشته‎های روپلین،  شاتین، آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد. با انجام تطابق زیست‎چینه‎نگاری، میان زیست‎زون‎ها و پیوستگی و ناپیوستگی‎های رسوبی نهشته‎های الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.     
برای مطالعه زیستچینهنگاری و تعیین روابط میان زیستزونهای تفکیک شده نهشتههای الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضههای پیشبوم و کمربند چین خورده و راندگی زاگرس ، 10 مقطع چینهشناسی (شامل 7 مقطع زیرسطحی و 3 مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیهای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بیش از 1500 مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی 32 جنس و 54 گونه از روزنبران بنتونیک و  9 جنس و 15 گونه از روزنبران پلانکتونیک شد که در مجموع 6 زیستزون مربوط به نهشتههای روپلین،  شاتین، آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد. با انجام تطابق زیستچینهنگاری، میان زیستزونها و پیوستگی و ناپیوستگیهای رسوبی نهشتههای الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Oligocene and Lower Miocene Strata along a Transect from Well "A" in Persian Gulf to Semirum Section in High Zagros

نویسندگان [English]

 • M Joudaki 1
 • D Baghbani 2
 • S.A Aghanabati 3
 • B Soleimani 4
 • H Asilian 5
 • B Ariafar 6
1 Ph.D., Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran Shomal Branch,Tehran, Iran, Geological survey of Iran, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran Shomal Branch, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Geology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
5 Ph.D., Department of Geology, Surface Geology, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
6 M.Sc., Department of Geology, Surface Geology, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to biostratighraphy and to discover relationships between biozones of  the Oligocene and lower Miocene strata in Zagros foreland basin, Zagros simply folded belt and High Zagros area, 10 stratigraphic sections along a transect from well "A" in Persian Gulf to Semirum section in High Zagros were investigated. The study of more than 1500 thin sections resulted in identification of 32 genera and 54 species of benthonic foraminifera belonging to nine genera and 15 species of planktonic foraminifera. The recorded assemblages led to establishment of six biozones ranging in age from Oligocene to Early Miocene. Biostratighraphic correlation yielded clarification of relationship between biozones and sedimentary trends and discontinuities of the Oligocene and lower Miocene in Zagros basin in the areas. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biostratighraphy
 • Oligocene
 • Lower Miocene
 • Pabdeh Formation
 • Asmari Formation
 • Persian Gulf
 • Folded Zagros
 • High Zagros