بررسی اثر سنگ‌شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه‌های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

رابطه آرچی که بنیادی‌ترین رابطه محاسبه اشباع‌شدگی در مخازن هیدروکربوری است؛دارای سه متغیر سیمان‌شدگی (m)،توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a) است. ضریب سیمان‌شدگی، تابعی از شکل هندسی منافذ است. بنابراین برای تعیین ضرایب آرچی، بررسی نوع منافذ ضروری است. به منظوردست‌یابی به نتایج دقیق‌تر در زمینه تعیین ضرایب آرچی و در نتیجه میزان اشباع سیال‌ها باید سنگ‌ها را از دید بافت و نوع تخلخل دسته‌‌بندی کرد و برای هر دسته،این مقادیر رامشخص ساخت. در این پژوهش برای دسته‌بندی داده‌های مقاومت‌ویژه لاگ
چاه‌پیمایی برای محاسبه متغیرهای رابطه آرچی در یک چاه اکتشافی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب باختر ایران از روش فرکتالی استفاده شده است؛ که داده‌ها را از دید بافت و نوع تخلخل سنگ‌ها به سه پهنه تقسیم کرده است. سپس برای تعیین متغیرهای رابطه آرچی در هر کدام از پهنه‌ها، به‌صورت جداگانه از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این روش می‌تواند پیچیدگی رفتار هر یک از ضرایب را در محاسبات در نظر بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lithology in Defining Archie's Parameters in the Rock Zones of Asmari in a Carbonate Reservoir of Southwest Iran

نویسندگان [English]

  • S Tabasi 1
  • A KamkarRouhani 2
  • M.M Khorasani 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Proffesor, Faculty of Mining, Petroleum and geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 M.Sc., NIOC Exploration, Tehran, Iran
چکیده [English]

Archie’s equation, which is the most fundamental equation for water saturation calculation,consists of three factors: Cementation factor (m), saturation exponent (n) and tortuosity (a). Cementation factor is a function of the shape of pores. Hence, the study of pore type is important in determining the Archie’s coefficients. In order to achieve more precise and reliable results in Archie’s coefficient determination and then water saturation accurately, the rocks must be rated based on texture and porosity type, where the coefficients should be constrained for each class. In this paper, fractal method is used to rate the resistivity log data and calculate Archie’s coefficient in an exploration well of a hydrocarbon reservoir in southwest of Iran. The results show three different zones based on porosity type and texture of the rocks. Then the Genetic algorithm method is used to calculate the Archie’s coefficients in each of the zones separately. The results show that this method is able to consider the complex behavior of each of the coefficients in the calculations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocarbon
  • fractal
  • Resistivity log
  • Genetic algorithm