تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر، اداره کل آموزش وپرورش، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند،کرمان، ایران

3 استادیار،گروه زمین‌شناسی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

داده‌های به‌دست آمده از تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان نشانگر آن است که این گسل فعال، جنبش‌شناسی ساختارهای گستره تیکدر-گورچوییه در شمال کرمان را  مهار می‌کند. سامانه گسلی کوهبنان در گستره مورد مطالعه متشکل از چهارشاخه گسلی با میانگین راستایN70Eدر حد فاصل روستای تیکدر- گورچوییه است. این تکه‌های گسلی با شیب بین50  تا 70 درجه در جهت شمال باختری و ریک بردارلغزشN50-80، حرکت معکوس چیره با مؤلفه راستالغز گسل را نشان می‌دهند. شاخه اصلی سامانه گسل کوهبنان با روندشمال باختری-جنوب خاوری بین توالی سنگی سری دزو با توالی سنگی سازند شمشک و تکه‌های گسلی منشعب از آن با روند خاوری-باختری تا شمال خاوری-جنوبباختری بین توالی سنگی سازند هجدک با آبرفت‌های نئوژن و رسوبات کواترنری درشمال خاور تیکدر گزارش می‌شود. در این محدوده توالی سنگی سری دزو (اواخر نئوپروتروزوییک-کامبرین زیرین) شامل سنگ های دولومیتی و تبخیری بر روی سنگ‌ماسه‌ها، شیل‌ها و سنگ‌آهک‌های سازند هجدک (ژوراسیک) رانده  شده است. بر اساس گامه‌های فراگشت ساختاری سامانه گسل کوهبنان درگستره موردمطالعه، اولین شاخه این سامانه گسلی (F3) با سه سری لغزش در راستای شمال خاوری –  جنوب باختری و بین توالی سنگی سازند شمشک با توالی سنگی سری دزو درشمال تیکدر تشکیل شده است؛ شاخه‌های بعدی به ترتیب F2,F4وF1 با همین راستا از گسل اصلی منشعب شده و بین توالی سنگی سری دزو با سازندهای هجدک، شمشک و داهو (هم‌ارز سازند لالون)تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the Kuh-Banan Fault System in the Tikdar-Goorchoieh Region, North of Kerman, Central Iran

نویسندگان [English]

  • T Naderi 1
  • A ShafieiBafti 2
  • M Shahpasand-zadeh 3
1 Ph.D. Student, Farhangian University, Educational & Training Organization, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Graduate University of Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Structural data from the Kuh-Banan oblique-slip fault system show that this active fault controls the structural architecture of the                Tikdar-Goorchoieh area, north of Kerman. The Kuh Banan fault system is consisted of three fault branches with mean trend of N70E in the north of the Tikdar - Goorchoieh village. These fault branches with a dip of 50-70 toward the northwest and slip rake of 50-80 N indicate the prevalent reverse with right-lateral strike-slip motion of the fault. The main strand of Kuh-Banan fault system with a northwest-southeast strike is reported between the Dehsu rock series and Shemshak Formation whereas the fault branches with a northeast-southwest trend are situated between the Hojedk Formation and Neogene alluviual deposits and Quatrnery sediments. In this area, the Dehsu rock series                (Late Neo-Proterozoic-Lower Cambrian) is composed of dolostone and evaporitic rocks which thrusted over the sandstones, shales and limestones of the Hojdak Formation (Jurassic). According to the structural evolution of the Kuh-Banan fault system in the study area, the first fault branch (F3) with three fault slip motion in the northeast-southwest direction has developed between the Shemshak Formation and Dehsu rock series in north of Tikdar. The later fault branches of F1, F2, and F4 with the same trend have propagated from the main fault and developed between the Dehsu rock series with the Hodjek, Shemshak and Dahu (equivalent of Lalun) Formations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural analysis
  • Slicken-Line
  • KuhBananFault System
  • Tikdar-Goorchoieh