دوره و شماره: دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 1-386 (سال بیست و چهارم، شماره 95) 
5. زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

صفحه 13-28

10.22071/gsj.2015.41779

آذر خدابخش‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی‌اکبر متکان؛ عباس چرچی


7. تحلیل کشش در حوضه رسوبی گروه شمشک(دره بلده، البرز مرکزی)

صفحه 39-48

10.22071/gsj.2015.41783

مسعود میرزایی سوزنی؛ علیرضا شهیدی؛ رمضان رمضانی اومالی؛ فاطمه علیزاده صوری


9. رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن

صفحه 57-66

10.22071/gsj.2015.41850

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ منوچهر قرشی؛ فریدون سیناییان


17. بررسی رفتار کاهندگی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ در فلات ایران

صفحه 143-154

10.22071/gsj.2015.42001

فرناز کامران‌زاد؛ لاله سادات موسوی؛ مسعود مجرب؛ حسین معماریان


32. تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

صفحه 293-302

10.22071/gsj.2015.42074

زهرا ملکی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ محمدعلی گنجویان


34. بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

صفحه 313-322

10.22071/gsj.2015.42083

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید


36. بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران

صفحه 333-343

10.22071/gsj.2015.42087

یوسف علاء دین؛ مرتضی طالبیان؛ مهران آرین؛ محمد مهدی احمدی