مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، بخش ژئوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در نبود یک سنجه (مقیاس) مناسب، برای برآورد ML در گستره البرز خاوری، 1113 بیشینه دامنه مصنوعی وود- اندرسون از 215 زمین‌لرزه برداشت شده با 23 ایستگاه در البرز خاوری- میانی بررسی شدند. این داده‌ها همامیختی از داده‌های دو شبکه لرزه‌نگاری محلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و داده‌های شبکه‌های لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می‌باشند. دو شبکه لرزه‌نگاری محلی یاد شده به مدت 9 ماه به صورت ناپیوسته در سال‌های 2007 و 2008 در البرز خاوری- میانی راه‌اندازی شده بودند. پس از پردازش داده‌ها با برازش یک رابطه پارامتریک که در آن پخش هندسی، میرایی ذاتی و تصحیحات ایستگاهی در نظر گرفته شده‌اند، رابطه کاهندگی تجربی زیر برآورد شد:
Log Aij=-1.986log (Rij/100)-0.00452(Rij-100)-3+Sj
 
که در آن Rij  فاصله‌ کانونی میان جفت ایستگاه  jام و زمین‌لرزه i اُم به کیلومتر و Sj مقادیر تصحیح ایستگاهی برای ایستگاه  jام است. رابطه به‌دست آمده به روشنی میرایی بیشتر امواج برشی برای فواصل کانونی کمتر از 20 کیلومتر را نشان می‌دهد. بر پایه نتایج ما به‌کاربردن روابط تجربی بزرگای محلی برآورد شده برای شبکه‌های محلی در پژوهش‌های گذشته که بیشتر خوانش‌های دامنه آنها دارای فاصله کانونی کمتر از 20 کیلومتر هستند، بیش برآورد (Over estimation) بزرگا‌‌های محلی خردلرزه‌ها را به اندازه نیم درجه بزرگا به همراه دارد. پیشنهاد می‌شود که در نبود سنجه‌های بزرگای محلی برای شبکه‌های محلی در یک گستره خاص، به جای روابط تجربی پژوهش‌های گذشته، سنجه بزرگای محلی به‌دست‌آمده در این بررسی به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A ML Scale for Local Earthquakes Magnitude in the Eastern-Middle Alborz

نویسندگان [English]

  • M Nemati 1
  • A.R Ghods 2
  • M.R Ghassemi 3
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science and Earthquake Research Center of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Geophysics, the Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to absence of an appropriate scale for estimation of ML for the earthquakes in eastern Alborz Range, we calculated 1113 synthetic Wood-Anderson peak amplitudes from waveforms of 215 earthquakes recorded by 23 stations at local hypocentral distances. The events were recorded by two local temporary seismological networks installed during 2007 and 2008 by the Geological Survey of Iran (GSI) and the stations of the permanent network of the Institute of Geophysics of University of Tehran (IGUT). Both temporary networks were installed for two discontinuous periods of nine months in the eastern- middle Alborz. In order to estimate an empirical attenuation curve for ML amplitudes, A, read from the stations at very short hypocentral distances, we fit a parametric relationship to the peak amplitude readings while considering geometrical spreading, intrinsic attenuation and stations corrections. We obtained the following empirical attenuation relationship:
 Log Aij=-1.986log (Rij/100)-0.00452(Rij-100)-3+Sj
Where Rij is hypocentral distance in km between the jth station pair and ith earthquake and Sj is value of station correction for the jth stationThe realtionship clearly indicates a larger attenuation for shear waves in short hypocentral distances below 20 km. Our new ML relationship implies that using ML relationship derived for hypocentral distances larger than 50 km would overestimate ML magnitude of events recorded by our local networks by about half of unit magnitude. Thus we suggest that for local networks in other regions lacking any local ML relationship, ML relationship derived in this study to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local magnitude
  • Local earthquake
  • Geometrical spreading
  • Attenuation
  • Eastern Alborz and Station correction