بررسی ساختاری در بقایای حوضه حاشیه‌ای تتیس جوان در مسیرگسل شمال تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت‌ مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار،‌ گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

در خاور تبریز، در جنوب روستای اسکندر، واحدهای سنگی کرتاسه بالایی رخنمون دارند. ساختارهای موجود در این نهشته‌ها عبارتند از: چین‌خوردگی‌های در مقیاس رخنمون با تمایل سطح محوری به سمت شمال‌شمال‌خاوری و آرایه گسلش راندگی که در قالب سه ورقه راندگی اصلی واحدهای کرتاسه بالایی را به سمت شمال‌باختری بر روی هم رانده‌اند. این آرایه گسلش راندگی، چین‌خوردگی‌های متمایل به سمت شمال‌شمال‌خاوری واحدهای کرتاسه بالایی را قطع کرده است. واحدهای میوسن به صورت دگرشیب واحدهای کرتاسه بالایی و ساختارهای موجود در آنها را پوشانده‌اند. سطح محوری چین‌های موجود در سنگ‌های میوسن به سمت جنوب‌جنوب‌باختری متمایل است. گسل‌های راندگی به سمت جنوب‌باختری و همچنین گسل‌های امتدادلغز راست‌گرد در منطقه به موازات گسل شمال تبریز رخنمون دارند. ساختارهای موجود در واحدهای کرتاسه بالایی با تمایل به سمت شمال در فاصله زمانی بین کرتاسه بالایی و میوسن ایجاد شده و توسط گسل شمال تبریز قطع شده‌اند. ویژگی‌های ساختاری واحدهای کرتاسه بالایی به ‌عنوان شواهدی از وجود پوسته اقیانوسی باریک در زمان کرتاسه پسین در حوضه حاشیه‌ای تتیس جوان تداعی‌کننده  جهت فرورانش احتمالی در این حوضه به سمت جنوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Remnants of Neotethyan Marginal Basin Along the North Tabriz Fault

نویسندگان [English]

  • F Mesbahi 1
  • M Mohajjel 2
  • M Moazzen 2
  • L Namaki 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In the east of Tabriz city, south of Eskandar village, Upper Cretaceous rock units are exposed. The structures in these rock units include meso-scale folds inclined towards NNE, and a thrust system which has transported Upper Cretaceous units in three thrust sheets towards NW. This thrust system has cut the NNE-verging folds in Upper Cretaceous units. These deformed rock units are unconformably overlain by the Miocene beds. The vergence of folds in the Miocene units is toward SSW. There are SW-verging thrust faults and right-lateral strike-slip faults parallel to the North Tabriz fault in the study area. We conclude that the N-verging structures in Upper Cretaceous rock units has been formed in the time interval between Upper Cretaceous and Miocene and were cut by the North Tabriz fault. The structural characteristics of the Upper Cretaceous rocks as the remnants of the Upper Cretaceous oceanic crust in the Neotethyan marginal basin indicate that the probable subduction direction of this basin was towards south.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Tabriz Fault
  • Thrusting
  • Folding
  • Upper Cretaceous
  • Marginal basin