تحلیل هندسی تاقدیس‌های تو‌کاک وکمارون در ناحیه ایذه، زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ‌تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ‌تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ساختمان‌های تو‌‌کاک و کمارون، تاقدیس‌هایی هستند که در شمال باختری زون ایذه (زاگرس) و 15 کیلومتری شمال باختری شهرستان ایذه جای دارند. اندازه ساختمان توکاک در رخنمون سازند‌آسماری 3/3×17 کیلومتر مربع و اندازه ساختمان کمارون در سازند ‌آسماری 5/3 ×15 کیلومتر مربع است. دماغه باختری تاقدیس توکاک با دماغه خاوری ساختمان کمارون، همپوشانی دارند. هر دو ساختمان دارای شکل چین جعبه‌ای و در رخنمون سطحی نزدیک به متقارن هستند. در هر‌ دو ساختمان بیشترین رخنمون را سازند‌ آسماری و کهن‌ترین رخنمون را سازند‌ پابده دارد. بر پایه دانسته‌های برداشت شده سطحی، 4 برش عرضی روی ساختمان توکاک و 3 برش عرضی روی ساختمان کمارون (که در این میان برش D-D' در هر دو میانوند و مشترک است و از جایگاه دماغه‌های همپوشان می‌گذرد) و همچنین یک برش طولی برای هر دو ساختمان برداشت و رسم شده است و بر پایه آنها نقشه همتراز زیرزمینی تنها برای افق خامی بالایی رسم شده است. زیرا دانسته‌های به دست آمده نشان می‌دهد افق بنگستان بالاتر از سطح دریای آزاد است. تاقدیس توکاک که بزرگ‌تر از تاقدیس کمارون است بستگی قائم 250 متر و بستگی افقی 3/4 کیلومتر مربع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometric Analysis of Tukak and Kamarun Anticlines in Izeh Zone, Zagros

نویسندگان [English]

  • F Baratpour 1
  • M Arian 2
  • A S 3
1 Associate Professor, Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Situated 15 km NW of the Izeh city, Tukak and Kamarun anticlines are located in northwest of the Izeh zone in the Zagros fold-and-thrust belt. The Tukak anticline measures about 17 km length by 3.3 km width on the Asmari formation outcrop, while the Kamarun anticline shows a maximum length and width of about 15 km and 3.5 km, respectively, on the same formation. The SE termination of the Kamarun anticline and the NW termination of the Tukak anticline form together an en-echelon array. Both anticlines represent nearly symmetrical box-fold geometry, in which the Pabdeh formation is the oldest outcrop in each anticlinal core and the Asmari formation constitutes most of their surface outcrop. Based on surface geology, 4 cross-sections across the Tukak anticline and 3 cross-sections across the Kamarun anticline (D-D' is a common section crossing the en-echelon plunges), and one longitudinal section through both structures were constructed. Since the Bangestan horizon is taken to indicate a position upper than sea level, the cross-sections were used to construct the UGC map on the Upper Khami horizon. In Tukak anticline, which is bigger than the Kamarun anticline, the UGC map of the Upper Khami horizon illustrates vertical and horizontal closures of 250 m and about 4.3 km2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zagros
  • Kamarun
  • Tukak
  • Cross section
  • Anticline
  • Asmari Formation
  • Khami group