تغییر سبک چین‌خوردگی در پوشش رسوبی پوشاننده گسل‌های مورب پی‌سنگی، مطالعه موردی تاقدیس قیتوله در شمال ‌باختر زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نسبت شکلی چین‌ها از مهم‌ترین عامل‎های نشان‌دهنده ویژگی‌های هندسی چین‌هاست. چین‌ها بر پایه نسبت شکلی به دو گروه چین‌های تاخورده و تحمیلی تقسیم‌بندی می‌شوند. تاقدیس قیتوله که با روند عمومی شمال ‌باختر- جنوب ‌خاور در شمال ‌باختر زیرپهنه ساختاری لرستان و در مجاورت گسل زاگرس مرتفع قرار گرفته‌ است، دارای ویژگی بی‌همتایی است که آن را از دیگر چین‌های بخش چین‌خورده زاگرس متمایز می‌سازد. این تاقدیس در مجموعه‌های سنگی کهن‌تر از کرتاسه هندسه تاخورده داشته و از چهار چین با آرایه پلکانی تشکیل شده‌ ولی در مجموعه‌های سنگی ترشیری از یک تاقدیس بزرگ با نسبت شکلی بالا و هندسه تحمیلی تشکیل شده ‌است. چنین تغییری در سبک چین‌خوردگی از سطح تا ژرفای افق‌های چین‌خورده این تاقدیس به دلیل اثر پهنه گسلی وارون زاگرس مرتفع بر افق‌های جدایشی میانی تحلیل شده ‌است. چنین سبکی از چین‌خوردگی که در دیگر تاقدیس‌های مجاور گسل وارون زاگرس مرتفع در جنوب خاور زاگرس نیز دیده شده می‌تواند الگویی برای مناطق مجاور گسل‌های وارون بنیادین پی‌سنگی در دیگر بخش‌های زاگرس باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fold Style Variations In Cover Sediments above Oblique Basement Faults, Qitoleh Anticline As a Case Study, North-West Zagros

نویسندگان [English]

  • S Rezaei
  • A Yassaghi
M. Sc., Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aspect ratio of folds is among the most important parameters indicating geometrical features of folds. Based on the aspect ratio, folds are categorized into two groups of buckle and forced folds. The NW-SE trending Qitoleh anticline, which is located in NW of the Lurestan structural subzone and in the vicinity of the High Zagros Fault, has unique structural characteristics that make it different from other folds in the Zagros Folded Belt. In rock units older than Cretaceous, the anticline consists of four en-echelon buckle folds whereas shows high aspect ratio and forced fold geometry in Tertiary units. Such a variation in the fold style from the surface down to the depth is interpreted as the imposed influence of the High Zagros Fault on intermediate detachment horizons. Such a fold style, which is also observed in other anticlines neighboring the SE part of High Zagros Fault, can be used as a model to interpret similar folds adjacent to the major reverse basement faults in other parts of the Zagros belt.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zagros fold-thrust belt
  • Basement fault
  • High zagros Fault
  • En echelon folds
  • Qeitoleh Anticline