حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تانسور ممان 23 زمین‌لرزه در منطقه البرز باختری و مجاور آن، با روش وارون‌سازی شکل‌موج در حوزه زمان تعیین شده است. در حاشیه جنوبی دریای خزر و در مجاورت گسل‌های خزر و البرز، سازوکار‌های معکوس محاسبه شده، با در نظر گرفتن شیب به‌سوی جنوب این گسل‌ها، معرف راندگی‌های نسبتاً کم‌شیب به‌سوی جنوب خواهند بود. همچنین این شواهد می‌تواند تأیید دیگری بر غالب بودن مؤلفه فشاری در شمال البرز مرکزی باشد. در مجاورت منطقه زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 رودبار ـ طارم، سازوکارهای محاسبه شده ترکیبی از سازوکارهای امتدادلغز بوده و حکایت از یک گستره گسلی پیچیده دارند. در منطقه تالش و در مجاورت گسل‌های ماسوله، سنگاور و بزقوش سازوکارهای حل شده غالباً امتدادلغز هستند که تأییدی بر وجود گستره امتدادلغز مهم در این منطقه است. تنها سازوکار حل شده در حاشیه جنوبی البرز باختری، با در نظر گرفتن امتداد قطعه باختری گسل شمال تهران به‌عنوان صفحه اصلی، معرف حرکت امتدادلغز چپگرد در این منطقه خواهد بود. دو سازوکار محاسبه شده در جنوب البرز باختری دارای مؤلفه غالب معکوس و سازوکاری مشابه با سازوکار زمین‌لرزه‌ 2002 میلادی چنگوره ـ آوج دارند. 5 سازوکار حل شده در مجاورت گسل‌های کوشک نصرت و سلطانیه با در نظر گرفتن امتداد این گسل‌ها به‌عنوان صفحه اصلی، معرف حرکت امتدادلغز راستگرد در این منطقه هستند. ژرفای کانونی به‌دست آمده برای زمین‌لرزه‌های مورد مطالعه، میان 2 تا 20 کیلومتر بوده که نشان‌دهنده شکننده بودن تمام پوسته بالایی در این منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moment Tensor Solution of the Central - Western Alborz (Iran) Earthquakes Based on Regional Data

نویسندگان [English]

  • S Ansari 1
  • F Yaminifard 2
  • M Tatar 2
1 M.Sc., International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, 23 focal mechanisms were calculated by moment tensor inversion of small regionalـlocal earthquakes in the Western Alborz and surrounding areas using wave-form inversion method. Calculated reverse-fault focal mechanisms around the Khazar and Alborz Faults in the Central Alborz, considering southward-dipping nodal plane as the fault plane, are consistent with relatively low-angle thrusts. It also implies dominant compressionsl regime in the north of the Central Alborz. Focal mechanisms in 1990 Rudbar-Tarom Earthquake region show a combination of strike-slip mechanisms and a complex fault system in the middle of the Western Alborz. A major region of dominant strike-slip mechanisms is observed in the Talesh area, located in the west of the SouthCaspianBasin, and around the Masuleh, Sangavar and Bozqush faults. The only calculated focal mechanism close to the southern margin of the Western Alborz, considering the western part of the North Tehran fault as the fault nodal plane, implies leftـlateral motion in this area. In the south of the western AlborzMountains approaching the Central Iran, two calculated mechanisms indicate dominant reverse movement, similar to the 2002 Changoreh-Avaj Earthquake. Five focal solutions close to the Kushk-e Nosrat and Soltanieh Faults, considering these faults as the fault nodal planes, are consistent with right-lateral motion along them. Depth of the earthquakes in the studied region is in the range of 2 and 20 km, indicating the brittle upper crust in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western Alborz
  • Central Alborz
  • Inversion
  • Moment tensor
  • Local Earthquakes
  • Seismotectonics