دوره و شماره: دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی - شماره پیاپی 94، زمستان 1393، صفحه 1-354 (سال بیست و چهارم، شماره 94) 
15. گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

صفحه 133-140

10.22071/gsj.2015.42590

سیدحمید وزیری؛ مهین رامی؛ آتسوشی ماتسوکا؛ محمودرضا مجیدی فرد


24. بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری

صفحه 203-216

10.22071/gsj.2015.42659

مجتبی کاویانپور سنگنو؛ اعظم نامداریان؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ آرمین امیدپور


28. تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ

صفحه 275-286

10.22071/gsj.2015.42669

سیده زهرا پورحیدر؛ اسد اله محبوبی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


31. تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

صفحه 311-316

10.22071/gsj.2015.42731

عباس عباس‌زاده شهری؛ رسا حسینی؛ فریدون رضایی؛ کامبیز مهدی‌زاده فرساد؛ نعیم پنائی