بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

چکیده

به‎منظور مطالعه بوم‎شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین، برش بافق با ستبرای 380 متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت. در این منطقه، مجموعه گوناگونی از گروه‌های مختلف فسیلی، از جمله ماکروفسیل‌ها (گاستروپودها، آمونیت‌ها و خارداران) و میکروفسیل‌ها (روزن‌بران و استراکدها) دیده می‌شود. این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان می‌دهد. در این برش، برای اولین بار 11 جنس و گونه از گاستروپودا گزارش می‌شود. مجموعه میکروفسیلی و ماکروفسیلی موجود در برش مورد مطالعه نشان‌دهنده محیط کم‌ژرفا و شرایط محیطی مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات (آپتین) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleoecology of Aptian Gastropods in Bafgh Area, East of Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • H Karimian zade 1
  • M.R Vaziri 2
  • A Lotf abad Arab 3
1 M.Sc., Department of Geology, Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Bahonar University, Kerman, Iran
3 Assistance Professor, Department of Geology, Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to study the paleoecology of the Aptian gastropods, the Bafgh section with 380 meters thickness, in East of Yazd were studied in detail. In this region, a variety of different fossil groups, including macrofossils (gastropods, ammonites and echinoids) and microfossils (foraminifers and ostracods) are present and suggest an Aptian age for this section. 11 genus and species of gastropods are reported for the first time from this section. The microfossils and macrofossils assemblage all show a shallow environment with a suitable conditions for the time of sedimentation in the study area. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoecology
  • Gastropod
  • Aptian
  • Bafgh
  • Yazd
  • Iran