تعیین ژرفای دیرینه سازند سروک در چاه AZ 354، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک و بنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 استاد دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سازند سروک در چاه AZ 354 در میدان نفتی اهواز با لیتولوژی سنگ آهک کرم تا سفید و گاهی خاکستری، 1712 متر ضخامت دارد. بر اساس مطالعات روزنداران، سن آلبین بالایی تا تورونین زیرین برای سازند سروک در چاه یادشده در نظر گرفته شد. به منظور تعیین ژرفای دیرینه و تغییرات سطح آب دریا در زمان انباشت طبقات سازند سروک از سه روش متداول استفاده شد. در روش اول، تعداد روزن‌داران بنتیک و درصد پوسته‌های هیالین، آگلوتینه و پورسلانوز آنها مشخص شد و نسبت آنها تعیین شد. در روش دوم، نسبت روزن‌داران پلانکتونیک به بنتیک سطح‌زی (Epifaunal) تعیین شد و با استفاده از معادله وان در زوان Depth= e (3.58718+(0.03534×%*P)  عمق متوسط (130 متر برای اکثر بخش‌های سازند) به دست آمد. در روش سوم، با استفاده از مورفوتایپ‌های روزن‌داران پلانکتونیک عمق سازند مشخص شد، بر این اساس برای قسمت‌های قاعده‌ای تا میانی که در آن مورفوتایپ‌های نوع اول و دوم (شاخص مناطق کم عمق) فراوان هستند، منطقه کم عمق، و برای قسمت‌های رأسی که مورفوتایپ‌های نوع سوم (شاخص مناطق ژرف‌تر) در آن فراوان هستند، منطقه عمیق مشخص شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد به طور کلی  قسمت عمده سازند سروک در محیط نرتیک ته نشست شده است و تنها در قسمت‌های بالایی محیط رسوب‌گذاری کمی عمیق‌تر شده و به باتیال بالایی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palaeobathymetry of the Sarvak Formation in Well AZ 354 of Ahwaz Oil Field based on Foraminifera

نویسندگان [English]

  • M.H Kazemzadeh 1
  • E Ghasemi-Nejad 2
  • H Vaziri-Moghaddam 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, University College of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Sarvak Formation in Well AZ 354 of Ahwaz Oil Field attains a thickness of 1712 meters and contains creamy to white and occasionally gray limestone. The recorded foraminifera indicate upper Albian to lower Turonian age for this formation. In order to study paleobathymetry and sea level changes during depositional course of the formation, three common methods were used: in the first method, the absolute number of benthic foraminifera and percentage of Hyaline, Agglutinate and Porcelaneous tests and their ratio were determined. In the second method, the ratio of Planktonic foraminifera to Epifaunal benthic foraminifera was determined via using Van der Zwaan equation, Depth= e (3.58718+(0.03534×%P), the  obtained average depth was 130 meters for the most parts of the formation. In the third method, the morphotypes of planktonic foraminifera were used for determination of depth. Based on this method for the lower and middle parts, first and second morphotype groups (shallow areas indices) are abundant, showing a shallow sea. For the upper part the third morphotype groups (deeper areas indices) are abundant, indicating an open marine environment. The results showed that generally, the major parts of the Sarvak Formation has been deposited in a neritic environment and in the upper parts, depositional environment turned into a deeper one and reached the upper bathyal depths (340 m). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palaeobathymetry
  • Foraminifera
  • Sarvak Formation
  • Ahwaz Oil Field