زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه چینه‌نگاری زیستی روزن‌بران پلانکتونیک سازند سروک در ناحیه کبیرکوه دو برش چینه‌شناسی تنگ چنارباشی(712 متر) و تنگ باولک (870 متر) انتخاب شدند. این دو برش در برگیرنده رخساره پلاژیک سازند سروک بوده و دارای میکروزیای غنی از روزن‌بران پلانکتونیک آلبین میانی تا سنومانین است و نشان می‌دهد سن طبقات زیرین سازند سروک آلبین میانی است. اولین ظهور Biticinella breggiensis در برش‌های مورد مطالعه منطبق بر شروع طبقات آلبین بالایی است که خود نشانه جهانی برای مرز آلبین میانی-آلبین پسین است. بر اساس زیست‌زون‌های شناسایی شدهTicinella roberti Zone, Ticinella primula Zone, Biticinella breggiensis Zone, Rotalipora ticinensis Zone, Paracostellagerina libyca zone, Microhedbergella rischi zone, Rotalipora cushmani Zone ,Whiteinella archaeocretacea Zone, ، چندین Paraconformity در هر دو برش شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of Middle Albian to Cenomanian Strata in Kabir Kuh Anticline, Southeast of Ilam

نویسندگان [English]

  • J Daneshian 1
  • K Younesi 2
  • A Azad 2
  • S.A Moallemi 3
1 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 M. Sc., Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran. Iran
3 Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Two stratigraphic sections of Tang-e-Chenarbashi (712 meters) and Tang-e-Bavolak (870 meters) in the Kabir kuh anticline were selected for investigating planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Sarvak Formation. These sections encompass of pelagic facies and containing rich microfauna of Middle Albian to Cenomanian. The results of this study show the age of Middle Albian for lower strata of the Sarvak Formation. First appearance of Biticinella breggiensis correspond with the onset of Upper Albian strata, and is a cosmopolitan marker for Middle and Late Albian boundary. Also, based on investigated biozones including Ticinella roberti Zone, Ticinella primula Zone, Biticinella breggiensis Zone, Rotalipora ticinensis Zone, Paracostellagerina libyca zone, Microhedbergella rischi zone, Rotalipora cushmani Zone,Whiteinella archaeocretacea Zone, several paraconformities have been recognized in the examined sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foraminifer
  • Biostratigraphy
  • Sarvak Foramation
  • Albian - Cenomanian
  • Kabirkuh Anticline