دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ‌ایران

2 استاد، پردیس علوم، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

واحد شیلی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز شامل 47 متر شیل و مارن به رنگ‌های ارغوانی، سبز و خاکستری می‌باشد که به تدریج به سمت بالا به مارن و سنگ‌آهک‌های آرژیلی تبدیل می‌شود. به منظور بررسی دیرین‌بوم‌شناسی(پالئواکولوژی) و محیط دیرینه این نهشته‌ها شواهد پالینولوژیکی از جمله پالینوفاسیس‌ها، فراوانی و تنوع داینوسیست‌ها و داینوسیست‌های شاخص محیطی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. مطالعات پالینولوژیکی چهار پالینـوفاسیسIV: shelf to basin transition, VIII&VII: Distal dysoxic-anoxic shelf, IX: Distal suboxic-anoxic basin , که محیط دریایی دور از ساحل (distal shelf) و دریای باز با شرایط کم‌اکسیژن را نشان می‌دهد. میکروفاسیس نمونه‌ها در تمامی طول برش پلانکتونیک وکستون- پکستون بوده، که محیط ژرف دریای باز را برای این رسوبات پیشنهاد می‌نماید. از نظر علم چینه‌نگاری سکانسی با توجه به نسبت سیست‌های فرم کوریت به پروکسیمیت، پروکسیموکوریت و کویت (C/PPC)، نسبت مواد آلی بی‌شکل به پالینومورف‌های دریایی (AOM/MP)، تنوع و فراوانی داینوسیست‌ها، گونه‌های شاخص محیطی و نیز پالینوفاسیس‌های تعیین شده می‌توان شیل‌های ارغوانی را به سه سیستم تراکت تراز پایین، پیشرونده و تراز بالا به همراه یک مرز سکانسی نوع دو و یک سطح بیشینه غرقابی نسبت داد. به طور کلی مجموعه شواهد پالینولوژیکی یک روند افزایش نسبی ژرفای آب به سمت بالای این واحد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleoecology and Paleoenvironment of the Basal Purple Shales of the Pabdeh Formation at Bisheh-Deraz Section, Southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • J Rabbani 1
  • E Ghasemi-Nejad 2
  • A.R Ashouri 3
  • M Vahidinia 4
1 1Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, College of Science, Faculty of Geology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Science, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Science, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The basal unit of the Pabdeh Formation at Bisheh-Deraz section composes of 47m purple to green to grey shale and marl. These beds gradually change to shale and argillaceous limestone in the top of the section. In order to study paleoecology and paleoenvironment of these beds, palynological evidences including palynofacies, abundance and diversity of dinocysts and environmental index have been investigated. Four Palynofacies types including IV: shelf to basin transition, VII-VIII: distal dysoxic-anoxic shelf, IX: distal suboxic-anoxic basin) have been differentiated that propose a distal suboxic-anoxic basin as depositional setting. According to the microfacies of planktonic foraminiferal Wakestone/Packestone a deep environment is proposed as the depositional basin. Using such parameters as palynofacies evidences, C/PPC ratio, AOM/MP ratio, abundance and diversity of dinocysts and environmental index, three system tracts related to one sequence (3rdorder) with one sequence boundary type 2 and one maximum flooding surface have been determined. In general, the factors all together show a deepening upward trend through this rock unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoenvironment
  • Paleoecology
  • Purple shales
  • Pabdeh Formation
  • Zagros