تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

3 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

چکیده

سازند کربناتی مزدوران در برش سطح‌الارضی باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ، در شمال باختری شهرستان جاجرم، متشکل از دولومیت در بخش‌های قاعده‌ای و بالایی و سنگ آهک‌های مادستونی تا گرینستونی در بخش‌های میانی برش است. این سازند در چاه قزل‌تپه2 از تناوب سنگ آهک و شیل تشکیل شده است. مطالعات رخساره‌ای این سازند منجر به شناسایی چهار کمربند رخساره‌ای (دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدی) شامل پانزده رخساره کربناتی و دو رخساره آواری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که این سازند در مناطق مورد مطالعه به احتمال زیاد در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تک‌شیب بر جای گذاشته شده‌ است. در بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی، پنج سکانس رسوبی رده سوم در برش چشمه‌خان و چهار سکانس رسوبی در چاه قزل‌تپه2 شناسایی شده است. مرز زیرین سکانس اول (لایه دیرینه خاک در برش چشمه‌خان) و مرز بالایی سکانس آخر (رسوبات قاره‌ای) از هر دو برش مورد مطالعه، مرز سکانسی نوع اول و دیگر مرزها، نوع دوم هستند. منحنی تغییرات سطح آب دریا در توالی‌های مورد مطالعه با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا انطباق نسبی دارد و برخی اختلاف‌ها احتمالاً در ارتباط با شرایط زمین‌ساختی حوضه کپه‌داغ بوده که در اثر فرونشینی در امتداد گسل‌های طولی و بار رسوبی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sea Level Change on Depositional Facies in Mozduran Formation, West of the Kopet-Dagh Basin

نویسندگان [English]

  • S.Z Pourheidar 1
  • A Mahboubi 2
  • M.H Mahmudy Gharaie 3
  • S.R Moussavi Harami 2
1 M. Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Mozduran Formation in west of the Kopet-Dagh basin, NE Jajarm, is mainly composed of dolostone in top and base, and mudstone to grainstone limestones in the middle parts of Cheshme-Khan section. This formation in the Qezel-Tapeh2 well is composed of alternative limestone and shale layers. Based on the facies studies, four carbonate facies associations (open marine, barrier, lagoon and tidal flat) have been identified, including fifteen carbonate microfacies and two siliciclastic lithofacies. It is interpreted that the Mozduran Formation in this area were deposited in a homoclinal ramp of a carbonate platform. The sequence stratigraphy analysis led to distinguish five depositional sequences in the Cheshme-Khan section and four depositional sequences in the Qezel-Tapeh2 well. The lower boundary of the 1st sequence (paleosol layar in the Cheshme-Khan section) and the upper boundary of the latest sequence (continental deposits) of both sections are a "type 1" sequence boundaries, but other boundaries are interpreted to be a "type 2" sequence boundaries. The relative sea-level curve of the study area comparing to the global sea-level curve, shows a relatively correlation and some differences can probably be related to regional tectonic setting of the Kopet-Dagh basin due to subsidence along the longitudinal faults and sediment loading.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kopet-Dagh
  • Cheshme-Khan Village
  • Qezel-Tapeh2 Well
  • Sequence Stratigraphy