مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند نایبند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی در مقاطع چینه‌شناسی داربیدخون، طرز، گیتری و کوهبنان، جنوب خاور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پس از فاز کوهزایی سیمرین پیشین، در اثر پیشروی دریا سازند نایبند با سن نورین- رتین (تریاس بالایی) در پهنه ایران مرکزی نهشته شده است. از آنجا که در طول دیاژنز آراگونیت و کلسیت دارای منیزیم بالا به کلسیت با منیزیم پایین تبدیل شده‌اند، تعیین کانی‌شناسی اولیه کربنات‌ها بر پایه مطالعات سنگ‌شناسی مشکل است. در این پژوهش کانی‌شناسی اولیه و نوع کربنات‌های (حاره‌ای، معتدله و قطبی) سازند نایبند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی در مقاطع چینه‌شناسی داربیدخون، طرز، گیتری و کوهبنان بررسی شده است. محدوده‌های عناصر فرعی (Na, Sr, Fe, Mn) و ایزوتوپی ( و) نمونه‌های کربناتی سازند نایبند به علت ترکیب کانی‌شناسی اولیه آراگونیتی در درون یا نزدیک محدوده آهک‌های آراگونیتی حاره‌ای سازند فهلیان     (کرتاسه پایینی)، سازند ایلام (کرتاسه بالایی)، سازند کنگان (تریاس پایینی) و سازند مزدوران (ژوراسیک بالایی) قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تجزیه عنصری و ایزوتوپی نمونه‌های کربناتی سازند نایبند با شواهد سنگ‌نگاری و نقشه جغرافیای دیرینه تریاس بالایی همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Original Carbonate Mineralogy of the Nayband Formation Using Geochemical Evidences in Darbidkhoon, Tarz, Gitry and Kuhbanan Stratigraphic Sections, SE of Iran

نویسندگان [English]

  • Z Kalantarzadeh 1
  • M.H Adabi 2
  • H Rahimpour Bonab 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

After Early Cimmerian orogenic stage, due to marine transgression, the Nayband Formation  Norian_Rethian (Upper Triassic) in age  deposited in the Central Iran Zone. Because of transforming of aragonite and high Mg calcite into low Mg calcite during diagenesis, recognition of original carbonate mineralogy based on petrographic studies is difficult. In this research, original carbonate mineralogy and type of carbonates (tropical, temperate and polar) of the Nayband Formation in Darbidkhoon, Tarz, Gitry and Kuhbanan stratigraghic sections have been studied using geochemical evidences. The trace elements (Na, Sr, Fe, Mn) and isotopes (and) data of the Nayband Formation carbonates is located inside or close to the aragonitic tropical Fahlian Formation (Lower Cretaceous), the Ilam Formation (Upper Cretaceous), the Kangane Formation (Lower Triassic) and the Mozduran Formation (Upper Jurassic) limestones, because of aragonitic original carbonate mineralogy. The results of elemental and isotopic analysis correlate with the petrographic evidences and paleogeographic map of the Upper Triassic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Original Carbonate Mineralogy
  • Oxygen and Carbon Isotope
  • Geochemistry
  • Nayband Formation