گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترا، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، بخش ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه نیگاتای ژاپن، نیگاتا، ژاپن

4 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور، تهران، ایران

چکیده

برش هلشی 1 با 243 متر ستبرا از تناوب چرت، سنگ‎آهک، مادستون سیلیسی، مارلستون و شیل در جنوب کرمانشاه تشکیل شده است و بر اساس تغییرات سنگ‌شناسی ‌‌‌به‌10 واحد سنگی قابل تقسیم و توصیف است. در مطالعه حاضر 143 نمونه سنگی از برش مورد مطالعه برداشت شد که مطالعه آنها منجر ‌‌‌به‌شناسایی جنس Pantanellium شد که یکی از مهم‌‌‌ترین جنس‌‌ها در میان رادیولرهای ژوراسیک است. پنج تاکسا در حد گونه از این جنس شناسایی شد که مجموعه آنها سن ژوراسیک پسین (تیتونین پیشین) را برای توالی مورد مطالعه نشان می‌دهد. گونه‌‌های شناسایی شده بر اساس تعداد منافذ و پیکربندی آنها که مهم‌‌‌ترین معیار در تاکسونومی‌خانواده Pantanelliidae است، شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Jurassic Pantanellium Genus from Kermanshah Radiolarites, West Iran

نویسندگان [English]

  • S.H Vaziri 1
  • M Rami 2
  • A Matsouka 3
  • M.R Majidifard 4
1 Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D., Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Niigata University, Niigata, Japan
4 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Halashi 1 section in south of Kermanshah, West Iran with a thickness of 243 m consists of chert, limestone, mudstone, marlstone and shale and can be divided into 10 Beds/Bedsets. From the studied section, which led to identification the genus Pantanellium that is one of the most prolific genera among Mesozoic radiolarians, 143 samples were collected. In present study, five species including Pantanellium whalenae, Pantanellium cf. riedeli, Pantanellium cumshewaense,Pantanellium squinaboli andPantanellium cf. lanceola were identified that indicated an Early Tithonian age for the studied section. Identification of species is according to the pore frame number and the configuration, which are important criteria in the taxonomy of the family Pantanelliidae. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pantanellium
  • Radiolaria
  • Jurassic
  • Kermanshah
  • West Iran