چینه‌نگارى سنگی‌ و ‌چینه‌نگارى زیستی بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی، شمال‌خاورى جاجرم با توجه ویژه به آمونیت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

ردیف‌هاى مناسبى از سنگ‌هاى گروه شمشک به سن تریاس بالایی- ژوراسیک میانی در شمال‌خاورى جاجرم (محدوده ساختارى البرز خاورى) رخنمون دارد. گروه شمشک در منطقه مورد بررسى، در مجموع از ماسه سنگ‌های سیلتی خاکستری و سیلت‌سنگ‌های سبز روشن همراه با ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ تشکیل شده است. چینه‌شناسى این گروه با 585 متر ستبرا در برش گل بینی مورد بررسی قرار گرفته و در 3 سازند آلاشت، شیرین دشت و فیل زمین تقسیم و توصیف شده است. گروه شمشک در برش گل بینی، در مرز زیرین خود به‌طور ناپیوسته و فرسایشی بر روى سازند الیکا و به صورت یک افق قرمز رنگ بوکسیتی قرار دارد و در مرز بالایى نیز به‌طور ناپیوسته و فرسایشی توسط آهک مارنی و مارن سازند دلیچای پوشیده مى‌شود. از برش مورد بررسی، در مجموع 186 نمونه فسیلى جمع‌آورى شد که 67 نمونه آمونیتى و 119 نمونه از تاکسون‌هاى جانورى دیگر (بلمنیت، دوکفه‌اى‌ها) بوده است. با بررسی‌های انجام شده بر روی آمونیت‌ها، 6 زیست زون آمونیتی (Thouarsense Zone،Zone Pseudoradiosa،Zone  Aalensis،Zone  Opalinum، Zone  Murchisonae و Concavum Zone) شناسایى و معرفى شد. براساس مجموعه فسیلى شناسایى شده، براى این قسمت از گروه شمشک در منطقه شمال خاورى جاجرم سن توآرسین پسین تا آآلنین پسین را مى‌توان در نظر گرفت. زیاى آمونیتى ژوراسیک زیرین- میانی شمال‌خاورى جاجرم به‌طور عمده ارتباط نزدیکى را با زیاى آمونیتى اروپاى شمال‌باخترى و مناطق حاشیه‌اى مدیترانه نشان مى‌دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Middle Part of the Shemshak Group at GolbiniSection Based on Ammonites, NE Jajarm, Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • Z Kiadaliri 1
  • M.R Majidifard 2
1 M. Sc. Student, Islamic Azad University, Faculty of Sciences, North Tehran Brach, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Lower- Middle Jurassic strata are well developed in northeast of Jajarm (E Alborz). At the study section, the Shemshak Group has a maximum thickness of 585 m, consisting of grey silty sandstones and light- green siltstones with brown sandstones, subdivided into 3 formations ofAlasht, Shirindasht and Fillzamin.The lower boundary of the Shemshak Group at Golbini sectionwith the red bauxite horizon of the underlying Elikah Formation is disconformity due to the EarlyCimmerian tectonic event.Its upper boundary with marly limestone and marl of the Dalichai Formation is disconformity, too. In the Shemshak Group at the study section, summing up 186 fossil specimens were collected, among which the ammonoids with 67 specimens clearly predominate and belonging to 6 biozones (ThouarsenseZone, Pseudoradiosa Zone,Aalensis zone, Opalinum Zone, Murchisonaezone, ConcavumZone) have been recognized. Based on the ammonite fauna, the age of the Shemshak Group in the investigated area ranges from the Upper Toarcian to Upper Aalenian. Paleobiogeographically, the fauna shows close relationship to Northwestern Europe and Sub-Mediterranean regions. This indicates a paleogeographical position of the area at the northern Tethys during the Lower-Middle Jurassic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shemshak Group
  • Lithostratigraphy
  • Biostratigraphy
  • Jurassic
  • Ammonite
  • Eastern Alborz
  • Jajarm