نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش سنگ‌های کامپانین – ماستریشتین در برش جوپار، به منظور زیست‌زون‌بندی (Premoli Silva & Verga , 2004)‌  و تعیین ژرفای دیرینه مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعیین ژرفای دیرینه رسوبات کامپانین در این زمان، روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد روزن‌بران پلانکتونیک به کل اجتماع روزن‌بران  پس از حذف روزن‌بران بنتیک درون‌زی(%P*)  با استفاده ار فرمول D = e (3.58718+( 0.03534 × %P* )) تعیین و ژرفایی برابر 490-650 متر را برای این رسوبات تعیین کرد. مطالعات انجام شده بر روی روزن‌بران در این برش منجر به شناسایی 58 گونه متعلق به 27 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک شد. برمبنای روزن‌بران پلانکتونیک، رسوبات کامپانین –  ماستریشتین به7 زیست‌زون تقسیم شد که این زیست‌زون‌های جهانی عبارتند از : زیست‌زون شماره یک :; Globotruncanita elevata Partial Range Zone زیست‌زون شماره دو: ; Globotruncana ventricosa Interval Zone زیست‌زون شماره سه: ; Globotruncanita calcarata Interval Zone زیست‌زون شماره چهار: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone ، زیست‌زون شماره پنج: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone زیست‌زون شماره شش:  Gansserina gansseri Interval Zone زیست‌زون  شماره هفت:  Contusotruncana contusa Interval Zone.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran

نویسندگان [English]

  • B Ghasemshirazi 1
  • M.R Majidifard 2
  • A Kheradmand 3
  • T Mohtat 4

1 M. Sc., Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Science, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

4 Ph. D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the Campanian -Maastrichtian deposits in Jupar section, Central Iran have been studied to determine biozonation and Paleobathymetry of the deposits. The planktonic and benthic foraminifera were studied in order to assign palaeobathymetry of the Campanian- Maastrichtian deposits. A depth of 490- 650 m was assigned for most parts of the sediments according to planktonic/epibenthic ratio and the regression equation D = e (3.58718+ (0.03534 × %P*)). In the present investigation, 58 planktonic species of 27 genera have been identified. The Campanian -Maastrichtian deposits is divided into 7 biozones on the basis of planktonic foraminifera, which are cosmopolitan and consist of biozone1-Globotruncanita elevata Partial Range Zone, Biozone2- Globotruncana ventricosa Interval Zone, Biozone3- Globotruncanita calcarata Interval Zone, Biozone4- Globotruncanella havanensis Partial range zone , Biozone5- Globotruncana aegyptiaca Interval zone,  Biozone6- Gansserina gansseri Interval zone, and Biozone7- Contusotruncana contusa Interval Zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biozonation
  • Central Iran
  • Campanian
  • Maastrichtian
  • Jupar Section