سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زمین‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ مؤسسه آموزش عالی کرمان،کرمان، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه‌(آپتین – سنومانین پیشین)، برش استخروئیه در شمال باختر باغین و باخترکرمان به ستبرای 190 متر مورد مطالعه و نمونه‌برداری قرار گرفت. قسمت میانی این برش سرشار از گروه‌های مختلف ماکروفسیلی از جمله (بازوپایان، خارداران، شکم‌پایان، دوکفه ای‌ها و مرجان‌ها) است که، جنس و گونه‌های آنها بسیار فراوان و متنوع می‌باشند. بررسی‌های زیست‌چینه‌نگاری، به شناسایی 5 جنس و 10گونه بازوپایان از خانواده Sellithyrididae ‌برای نخستین بار ‌از این منطقه انجامیده‌است. بر اساس مطالعه بازوپایان، برای نهشته‌های این برش، سن آپتین – سنومانین پیشین در نظر گرفته شد. اجتماعات جانوری موجود دراین برش به‌همراه یکدیگر، ژرفای کم محیط و شرایط مناسب برای زندگی موجودات را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic and Paleoecology of Middle-Cretaceous Brachiopods of Family Sellithyrididae from Estakhrooyeh Section, West of Kerman

نویسندگان [English]

  • F Foladi 1
  • M Dastanpour 2
1 M.Sc. Lecturer, Department of Geology, Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Geology, Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to study of the systematic and paleoecology of Cretaceous (Aptian-Early cenomanian) Brachiopods, the Estakhrooyeh section in NW Baghin, west of Kerman City with 190 m in thickness was studied and sampled. The Middle part of this section contains diverse assemblages of macrofossils such as Brachiopods, Echinoderms, Gastropods, Bivalves and Corals. This biostratigraphic research resulted in to examine 5 genera and 10 species of brachiopoda of Sellithyrididae family for the first time from this section. The Brachiopods indicate Aptian-Early Cenomanian ages for these sediments. The Faunal assemblages suggest a shallow and suitable environment prevailed during the deposition of the strata. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic
  • Paleoecology
  • Brachiopods
  • Cretaceous (Aptian-Early cenomanian)
  • Estakhrooyeh
  • Kerman