دوره و شماره: دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست - شماره پیاپی 95، بهار 1394، صفحه 1-274 (سال بیست و چهارم، شماره 95) 
5. پهنه‌بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود

صفحه 17-26

10.22071/gsj.2015.42142

رمضان رمضانی اومالی؛ ناصر حافظی مقدس؛ کژال حیدری