بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

بررسی شکستگی‌های طبیعی در مخازن نفتی به عنوان عامل مهم در کنترل جریان اهمیت دارد. این موضوع با استفاده از مقاطع نازک، مغزه و نمودارهای تصویرگر FMI و انحراف سرعت یکی از میادین جنوب باختر ایران مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات خام مربوط به نمودارFMI  توسط نرم‌افزارGeoframe  پردازش و تفسیر شد. نمودارهای انحراف سرعت و تخلخل ثانویه نیز محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که استیلولیت، حفره‌ها، همچنین ریزشکستگی‌های باز و پرشده در مخزن وجود دارد. با افزایش ژرفا، تراکم نسبی شکستگی‌های باز کاهش و شکستگی‌های پرشده افزایش می‌یابد. شکستگی‌ها عمدتاً، از دو نوع  طولی و عرضی بوده و با زاویه شیب بالا نسبت به سطح لایه‌بندی تشکیل شده‌اند. سامانه تخلخل سنگ مخزن به‌طور عمده از انواع بین‌ذره‌ای و شکستگی بوده و با توجه به آثار آغشتگی نفت در بیشتر مقاطع نازک، اهمیت بالای شکستگی‌ها به عنوان معبری مناسب برای عبور سیال آشکار شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Fractures Characteristics and Porosity Types in the Reservoir Using Thin Sections, Core Description, FMI and Velocity Deviation Logs

نویسندگان [English]

  • B Soleimani 1
  • G Saedi 2
  • A Charchi 3
  • E Salarvand 4
1 Professor, Department of Geology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 M.Sc., Department of Geology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 M.Sc., National Iranian South Oil Company (NISOC), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Natural fractures analysis as a main controlling factor in fluid currents is very important in the reservoir characterization. This matter was studied using thin sections, cores, and FMI and velocity deviation logs in one of the fields in the southwestern of Iran. FMI initial data, which were input to Geoframe software, processed and interpreted. Velocity deviation logs and secondary porosity were also measured and compared. The results indicated that stylolites, pores, open and filled microfractures in the reservoir are present. The relative density of open fractures decreased to depth while filled fractures increased. The fractures are mainly longitudinal and latitudinal types with high angles to bedding surface. The main porosity system of the reservoir is inter particle and fractures types. According to the presence of oil staining in thin sections, it is revealed that the fractures are suitable conduits to transferring the fluid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fracture
  • FMI Image Log
  • Velocity Deviation Log
  • Secondary Porosity
  • Oil Field