ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم‌‎زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌‎زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در چند سال اخیر، هجوم آب شور به آبخوان ارومیه سبب بدتر شدن کیفیت آب زیرزمینی شده است. به دلیل اثرات زیست محیطی جبران ناپذیر و نامناسب بودن شرایط آبخوان، مطالعه آسیب‌پذیری آب زیرزمینی ناشی از نفوذ آب شور بسیار ضروری است. در این پژوهش بر کاربرد روش جدید گالدیت به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، تحت تأثیر نفوذ آب شور دریاچه ارومیه تمرکز شده است. محاسبه شاخص گالدیت بر اساس شش شاخص ماهیت آبخوان (G)، هدایت هیدرولیکی آبخوان (A)، ارتفاع سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح دریا (L)، فاصله از ساحل (D)، تأثیر بزرگی و گستردگی آب شور نفوذ کرده (I) و ستبرای آبخوان (T) است. نتایج این پژوهش نشان داد، شاخص گالدیت در شمال خاوری آبخوان بسیار بالا و در جنوب خاور آبخوان بالا است. آسیب‌پذیری در شمال آبخوان متوسط و در خاور کم است. روش گالدیت کمک زیادی به مدیران برای مطالعه شرایط آبخوان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Vulnerability of Urmia Lake Saline Water Intrusion to Coastal Aquifer Using GALDIT Model

نویسندگان [English]

  • M Nakhaei 1
  • M Vadiati 2
  • KH Mohammadi 3
1 Associated Professor, Faculty of Earth Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Department of geology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M.Sc., Faculty of Earth Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last few years, saline water intrusion in the Urmia aquifer has deteriorated groundwater quality. As a result of irremediable environmental impacts and deterioration of aquifer conditions, study on groundwater vulnerability due to saline water intrusion is very serious. This study focuses on the application of the new method, GALDIT, for the assessment of aquifer vulnerability due to saline water intrusion in the Urmia Lake. The computing of the GALDIT index is based on six parameters:Groundwater occurrence (G), Aquifer hydraulic conductivity (A), High groundwater Level above sea level (L), Distance from shore (D), Impact of existing amplitude and extensive of saline water intrusion (I), and Thickness of aquifer (T). The results of this study showed GALDIT indices were very high, high, moderate, and low in the northeast, southeast, north, and low in east of the aquifer, respectively.The GALDIT approach assists to managers for evaluation of aquifer conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Aquifer
  • Urmia Lake
  • GALDIT Index
  • vulnerability
  • Water Quality
  • Hydrogeology