شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی و دگرسانی مرتبط با مس‌پورفیری با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک‌هوایی، مطالعه موردی: برگه یکصدهزارم چهارگنبد، استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک‌هوایی (مغناطیس‌سنجی و رادیومتری) مناطق دارای پتانسیل مس‌پورفیری در منطقه چهارگنبد معرفی شده‌است. در واقع به‌وسیله داده‌های مغناطیسی و پردازش آنها از طریق فیلترهای برگردان به قطب، ادامه فراسو (با ارتفاع‌های مختلف)، مشتق افقی کل و مشتق زاویه انحراف، مرزهای بی‌هنجاری مغناطیسی در منطقه تعیین مکان و نیز شیب تقریبی آنها محاسبه شده‌است.‌ همچنین با استفاده از داده‌های رادیومتری و تصویر سه‌گانه حاصل از ‌آنه‌ا، توده‌های نفوذی فلسیک و نواحی دگرسانی پتاسیک مشخص گردیده‌است. در نهایت با توجه به مدل زایشی مس‌پورفیری و عوامل مؤثر بر کانی‌زایی و تطبیق نتایج حاصل از داده‌های مغناطیسی و رادیومتری، منطقه چهارگنبد براساس میزان پتانسیل کانی‌زایی به‌دست‌آمده اولویت‌بندی شده‌اند. بیشترین پراکندگی اولویت‌های مشخص‌شده در بخش‌های شمالی، مرکزی و خاوری برگه مطالعاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Geological Features and Alteration Zones Related to Porphyry Copper Mineralization using Airborne Geophysical Data A Case Study: Chahargonbad1:100000 Geological Map, Kerman Province, Central Iran

نویسندگان [English]

  • Z Yazdi 1
  • A.R Jafari Rad 2
  • H Kheyrollahi 3
1 M. Sc. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Science& Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Geology Department, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the areas for prospecting porphyry copper deposits have been introduced using airborne geophysical data (magnetic and radiometric). Magnetic anomaly boundaries have been detected using the reduction to the pole (RTP), upward continuation (with different heights), horizontal derivative (HD) and tilt angle filters to estimate approximate depth of magnetic structures. In addition, the felsic intrusives and potassic alteration zones have been determined using radiometric data and the obtained ternary map. Finally, due to genetic model of porphyry copper deposits and effective factors on mineralization and integration magnetic and radiometric data results, the Chahargonbad region has been categorized according to the priority of the porphyry copper mineralization. The most favorable areas are located in north, center and east of study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porphyry copper
  • Chahrgonbad
  • Aeromagnetic
  • Aeroradiometric
  • Felsic intrusive body
  • Alteration